Geshe Yongdong

Event details

  • piątek | 2 czerwca 2023 to niedziela | 4 czerwca 2023
  • 10:00 - 14:00

For English scroll down

Geshe YongDong

Nauki Bardo i Joga tybetańska Tsa lung
2-4 czerwca 2023, Wilga, Polska

Księga naturalnego wyzwolenia przez słuchanie (Tybetańska Księga Umarłych) proponuje metody przygotowania się do śmierci. Głównym przygotowaniem jest nauczenie się, czego można się spodziewać w czasie śmierci. Niezależnie od twojej religii czy przekonań, istnieją niezliczone książki i informacje na temat tego, jak będzie wyglądało życie pozagrobowe, niebo czy nirwana. Ten kurs skupi się na odkrywaniu tybetańskiego spojrzenia na śmierć.

Nasze życie jest wypełnione początkami i końcami – gdy każda chwila mija, pojawia się nowa, by zająć jej miejsce. Nic nie stoi w miejscu. To, co dzieje się podczas procesu zmian, to stan zwany fazą przejściową, który w języku tybetańskim nazywany jest Bardo. Jest to stan wielkiej mocy i potencjału, w którym wszystko może się zdarzyć – jest to moment wielkiej szansy dla tych, którzy go dostrzegają.

W tradycji Sziang Sziung Njen Gju opisane są trzy stany Bardo:
1) Bardo stanu naturalnego (kadak bonku bardo)
2) Bardo Jasnego Światła (bon nji osel bardo)
3) Bardo Stania się, czyli bardo następnego życia (pharol sipa bardo).
Tybetańska Księga Umarłych zajmuje się przede wszystkim metodami, które umożliwiają ludziom umiejętne przejście przez proces śmierci bez obawy przed wieloma doświadczeniami, które ich spotkają.

Na tym kursie Gesze YongDong poprowadzi i pomoże uczestnikom stworzyć jaśniejszy obraz tego, czego można się spodziewać w każdym z trzech Bardo. Poprzez praktyki medytacji na każde Bardo, możemy zacząć przejmować kontrolę nad naszym życiem i naszymi lękami, teraz i w przyszłości.

Joga tybetańska Tsa Lung – wprowadzenie
Wszystkie istoty ludzkie na tej ziemi mają pragnienie bycia zdrowymi i szczęśliwymi. A żeby być zdrowym i szczęśliwym, ciało i umysł muszą być w harmonii. W tradycji tybetańskiej Sziang Sziung uważa się, że metoda Tsa Lung Trul Khor jest jedną z najważniejszych praktyk dla osiągnięcia zdrowego ciała i spokojnego umysłu. Jest to specjalna metoda oczyszczania i uwalniania zwykłego ciała i umysłu w oświecone ciało i umysł.
Tsa oznacza kanał, Lung – energię życiową, Trul – nieczystość, a Khor – obrót lub ruch. Tsa Lung Trul Khor wspiera ruch energii życiowej w kanałach energetycznych ciała i pomaga wzmocnić naszą świadomość.

Język: Nauki po angielsku, z tłumaczeniem na język polski.

Program:
2-3 czerwca
8-9 Sang, tsa lung lub medytacja
10-11.15 Nauki
11.45-13 Nauki
15-16.15 Nauki
16.45-18 Nauki

4 czerwca
8-9 Sang, tsa lung lub medytacja
10-11.15 Nauki
11.45-13.30 Nauki i zakończenie kursu

Sugerowana darowizna: 280zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling w miejscowości Wilga (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska), oraz online.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Nauki internetowe będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Geshe YongDong

Bardo and Tibetan yoga tsa lung
2-4 June 2023, Wilga, Poland

The Book of Natural Liberation through Hearing (Tibetan Book of the Dead) suggests methods of preparation for death while we are still living. The main preparation is the development of a clear picture of what to expect! Whatever your religion or beliefs, there are countless books and information on what the afterlife; heaven; or nirvana will be like. Who will guide you there; who will meet you there; the sounds, the lights, the smells, the sights?
This weekend retreat will focus on discovering the Tibetan view of the Bardo.
Our lives are filled with beginnings and endings – as each moment passes, a new one appears to take its place. Nothing stands still. What happens during the process of change is a state called the transitional phase, which in Tibetan is called the Bardo. It is the actual moment of change occurring at the end of one phase and the beginning of the next – it is a condition of great power and potential within which anything could happen – it is a moment of great opportunity for those who perceive it.

In the Zhang Zhung Nyan-gyud tradition, the three Bardo states are:
The First Bardo, the Bardo of the Natural State (ka dag bon sku)
The Second Bardo, the Bardo of Clear Light (bon nyid ‘od gsal gyi)
The Third Bardo is the Bardo of Becoming, the next life (pha rol srid pa’i).
The Tibetan Book of the Dead is primarily concerned with methods that enable people to pass skillfully through the process of death without fear of the many experiences that will be encountered; however, the book is addressed as much to the living as to the dead and dying. It is implicitly a book about life. It is a book about how to live, as well as book about how to die.
This weekend, GesheLa will guide and help participants to create a clearer picture of what to expect in each of the three Bardos. Through mindfulness & meditation practices on each Bardo, we can begin to take control over our lives and our fears, now and for the future.

Tsa Lung introduction
All human beings on this earth have a desire to be healthy and happy. And to be healthy and happy, the body and mind need to be in alignment. In the Tibetan Zang Zung tradition it is believed that the Tsa Lung Trol Khor method is one of the most important practices for achieving a healthy body and peaceful mind. It is a special method for purification and liberation of the ordinary body and mind into the enlightened body and mind”.
Tsa means channel, Lung means vital energy, Trul means impure and Khor means turning or movement. Tsa Lung Trul Khor promotes the movement of vital energy within the body’s channels and helps to liberate our consciousness. It is very important to learn and practice with pure intention under a qualified lineage master.

Language: Teachings in English, with translation into Polish.

Program
2-3 June:
8-9 Sang, tsa lung or meditation
10-11.15 Session with Geshe
11.45-13 Session with Geshe
15-16.15 Session with Geshe
16.45-18 Session with Geshe

4 June:
8-9 Sang, tsa lung or meditation
10-11.15 Session with Geshe
11.45-13.30 Session with Geshe and conclusion of the retreat

Suggested donation for the retreat: 280 PLN

Location: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland), and online.

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: Teachings will be online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Translate »