11 lipca Tsog Sipa Gyalmo

Event details

  • niedziela | 11 lipca 2021
  • 17:00

Nauki i wspólna praktyka Ganapudży Sipa Gyalmo z Gesze Tenpa Dhargye

będą serią spotkań na zoomie, na których to uczniowie zostaną wprowadzeni do głębszego zrozumienia podejścia ścieżki tantrycznej. Uczestnicy otrzymają ustny przekaz (lung) oraz szczegółowe wyjaśnienie do tego jak wykonać krok po kroku Tsog (Ganapudżę) głównego strażnika tradycji Yungdrung Bon – Sipa Gyalmo.
Ta praktyka jest powszechnie wykonywana w wielu świątyniach tradycji Bon, również w klasztorze Triten Norbutse. Po nauczeniu się jej można wykonywać ją indywidualnie lub w grupach. Jest to potężna metoda usuwająca wiele różnych rodzajów przeszkód.
Każdy może wziąć udział w tych naukach, uczestnictwo w nich jest BEZPŁATNE. Wyjaśnienia będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
Obowiązuje limit miejsc do 100 osób. Nie będzie rejestracji na to wydarzenie, a o uczestnictwie zadecyduje kolejność zalogowania się na zoom.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM HARMONOGRAMEM:
11 lipca 2021
17:00 – 17:30 Wprowadzenie i przekaz (lung) do Ganapudży Sipa Gyalmo
17:30 – 19:00 Nauki
19:00 – 19:15 Przerwa
19:15 – 20:40 Wspólna praktyka Tsog z Sipa Gyalmo z Gesze Tenpa Dargye.

Aby praktykować Ganapudże Sipa Gyalmo niezbędny jest przekaz (lung)
Na to wydarzenie należy przygotować ofiarowania takie jak ciasto, owoce, alkohol, woda do oczyszczania oraz kadzidło.

Nr spotkania na Zoom: 857 5123 0883
Hasło: 108108

Teachings and collective practice of Sipa Gyalmo Tsog with Geshe Tenpa Dhargye will be a series of zoom meetings on which students will be guided into a deeper understanding of the approach to the tantric path.
Participants will receive an oral transmission (lung) and a detailed explanation, step by step, on how to perform Tsog (Ganapuja) of the main Guardian of Yungdrung Bon tradition – Sipa Gyalmo.
This practice is commonly used in many Bonpo temples, including Triten Norbutse monastery. After learning it, it is possible to do it individually or collectively in groups. It is a powerful method for removing many different obstacles in life.
Everybody is all welcomed and this is a FREE OF CHARGE event. Teachings will be given in English.
There is a space limit for 100 people and there will be no registration for this Teachings, participation will be decided by order of logging into zoom.
Till now we provide only text with polish translation, with Tibetan fonts.
We will do our best to prepare for non-polish students text with the English version.

PLEASE READ THE SCHEDULE BELOW:
11 July 2021
17:00 – 17:30 Introduction and transmission (lung) for Tsog of Sipa Gyalmo
17:30 – 19:00 Teachings
19:00 – 19:15 Break
19:15 – 20:40 Collective practice of Tsog of Sipa Gyalmo.

One must have a transmission to practice this Ganapuja.
For this event, it is advised to prepare offerings such as cake, fruits, alcohol,
water for purification and incense.

Zoom meeting nr: 857 5123 0883
Password: 108108

 

Translate »