Darowizny

Wesprzyj naszą pracę.

Aktywność Ligmincha Polska opiera się na Waszej pomocy i wsparciu, zwłaszcza w formie darowizn, które są niezwykle cenne. Pomagaj nam nam osiągnąć nasze cele, przekazując darowizny w ramach swoich możliwości.

WSPARCIE
Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule proszę wpisać: "Darowizna na rzecz kultu religijnego" oraz napisać czego dotyczy):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga

BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal 

ODLICZENIE OD PODATKU

Darowizny na cele kultu religijnego wpłacone na rachunek bankowy związku wyznaniowego Ligmincha Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Więcej informacji w tekście tutaj. 

 

Donations
Support our work.
Ligmincha Poland relies on your help and support, especially in the form of donations, which are extremely valuable. Please help us reach our goals by donating within your means.

SUPPORT
Please transfer donations to our account (in the title please write: "Donation for religious worship" and write what it concerns):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga

BANK PEKAO SA O/Warszawa
PL 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Swift/BIC code: PKOPPLPW

You can also pay via Paypal

 

SUPPORT
Veuillez transférer les dons sur le compte suivant (dans le titre, veuillez écrire : "Donation pour le culte religieux" et écrivez ce qu'elle concerne) :
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga

BANK PEKAO SA O/Warszawa
PL  77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Swift/BIC code : PKOPPLPW

Vous pouvez également payer via Paypal