Gesze Sherab Palden urodził się 26 czerwca 1987 roku w Barle Tichurong, Dolpo, Nepal. Ojciec nazywał się Nyima Wangyal, matka nazywała się Tsering Wangmo, starsza siostra nazywa się Tashi Tsomo. Jest jedynym synem w tej rodzinie.

Podstawowy tybetańskiego alfabetu nauczył się od Barle Rinpocze. Poszedł do klasztoru Triten Norbutse z ojcem, gdy miał 5 lat, aby zostać mnichem. Podczas ceremonii nadania imienia, pukiel włosów został obcięty i otrzymał duchowe imię (Sherab Palden) od Jego Świątobliwości 33 Menri Trizina Rinpocze i J.E. Yongdzina Rinpocze. W tym czasie J.E. Jongdzin Rinpocze powiedział ojcu, że chłopiec jest zbyt młody i lepiej byłoby zabrać go do klasztoru Menri, aby otrzymał nowoczesną i klasztorną edukację, ponieważ w tym czasie główna świątynia w Triten Norbutse była w budowie.

Pojechał więc do Indii w 1992 roku z jednym z mieszkańców swojej wioski i miejscowym Tybetańczykiem. Został przyjęty do BCWC (Bon Children Welfare Center) i poszedł do szkoły podstawowej i średniej w Dholanji. Ukończył szkołę w 2005 roku.

31 marca 2005 roku przyjął ślubowania mnisie od Jego Świątobliwości 33 Menri Trizina i J.E. Menri Ponloba Trinley Nyima Rinpocze. Został przyjęty do Szkoły Dialektyki Bon w klasztorze Menri 9 kwietnia 2005 roku.

Pod błogosławieństwem Jego Świątobliwości 33 Menri Trizina Rinpocze i Jego Świątobliwości 34 Menri Trizina Rinpocze, a także J.E. Menri Ponloba Thinley Nyimy Rinpocze, przez ponad 15 lat studiował Dzogczen, Tantrę, Sutrę oraz pięć głównych i pomniejszych nauk tradycji Bon. Stopień Gesze otrzymał 10 marca 2020 roku.

Przez 15 lat studiów podjął kilka obowiązków w klasztorze, takich jak zajmowanie się zaopatrzeniem klasztoru przez pięć lat (od 2006 do 2010), skarbnik klasztoru przez trzy lata (od 2010 do 2012) i pracował jako sekretarz przez dwa lata (2012-2013). Pracował jako skarbnik Menri Tsang przez 9 lat (od 2012 do 2020 roku) oraz prezes i członek zarządu szkoły medycznej Sorig Bumzhi Menri Ling od 2018 roku. W ostatnich latach był osobistym asystentem i sekretarzem Jego Świątobliwości 34 Menri Trizina Rinpocze.

W 2019 roku podróżował z Jego Świątobliwością do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Polski, Nepalu i Sikkhim jako osobisty asystent.
W 2023 roku Gesze Palden odwiedził Polskę i inne kraje w Europie.
W 2024 roku Gesze Palden przyjął stanowisko Lamy-rezydenta w Chamma Ling, Wilga, Polska.

Geshe Sherab Palden
Geshe Sherab Palden was born on 26 June 1987 in Barle Tichurong, Dolpo, Nepal. His father’s name was Nyima Wangyal, his mother’s name was Tsering Wangmo and his elder sister’s name was Tashi Tsomo. He is the only son in this family.

He learnt the basic Tibetan alphabet from Barle Rinpoche. He went to Triten Norbutse Monastery with his father when he was five years old to become a monk. During the naming ceremony, a lock of hair was cut and he was given a spiritual name (Sherab Palden) by His Holiness 33 Menri Trizin Rinpoche and H.E. Yongdzin Rinpoche. At that time, H.E. Yongdzin Rinpoche told his father that the boy was too young and it would be better to take him to Menri Monastery to receive a modern and monastic education, as at that time the main temple at Triten Norbutse was under construction.

So he went to India in 1992 with one of his villagers and a local Tibetan. He was admitted to BCWC (Bon Children Welfare Centre) and went to primary and secondary school in Dholanji. He graduated from the school in 2005.

On 31 March 2005, he took monk vows from His Holiness 33 Menri Trizin and H.E. Menri Ponlob Trinley Nyima Rinpoche. He was accepted into the Bon Dialectic School at Menri Monastery on 9 April 2005.
Under the blessings of His Holiness 33 Menri Trizin Rinpoche and His Holiness 34 Menri Trizin Rinpoche, as well as H.E. Menri Ponlob Thinley Nyima Rinpoche, he studied Dzogchen, Tantra, Sutra and the five major and minor teachings of the Bon tradition for over 15 years. He received his Geshe degree on 10 March 2020.

During his 15 years of study, he undertook several responsibilities at the monastery, such as taking care of the monastery’s supplies for five years (from 2006 to 2010), treasurer of the monastery for three years (from 2010 to 2012) and worked as secretary for two years (2012-2013). He served as treasurer of Menri Tsang for nine years (from 2012 to 2020) and president and board member of Sorig Bumzhi Menri Ling medical school since 2018. In recent years, he was the personal assistant and secretary of His Holiness 34 Menri Trizin Rinpoche.

In 2019, he travelled with His Holiness to the UK, France, Germany, Poland, Nepal and Sikkhim as a personal assistant.
In 2023, Geshe Palden visited Poland and other countries in Europe.
In 2024, Geshe Palden accepted the position of resident Lama at Chamma Ling, Wilga, Poland.