Ani Sherab Wangmo Chod

Event details

  • piątek | 18 października 2024 to poniedziałek | 21 października 2024
  • 18:59

Chöd

Ani Sherab Wangmo
Nauki i praktyka: 18-20 październik 2024
Dzień praktyki: 21 październik 2024

Wilga i online

Chöd jest świętą ofiarą dokonywaną nocą i jest jedną z Czterech Praktyk Szczodrości, które wykonujemy w ciągu doby: Sang Chöd, Chütor, Sur Chöd i Chöd. W odróżnieniu od pozostałych, ta święta ofiara nie ma żadnych materialnych pomocy, opiera się jedynie na skoncentrowanej i klarownej wizualizacji oraz intencji, wspieranych przez instrumenty. Dlatego jej skuteczność zależy od Twojej mentalnej koncentracji, pewnego chwytu na damaru, nierozproszonej recytacji tekstu oraz przyswojenia jego znaczenia. Jeśli będziesz pilna/pilny, będziesz w stanie opanować tempo i rytm damaru, a później także silnyen, ale najważniejsza jest Twoja nierozproszona wizualizacja.

Tekst pochodzi od Shardzy Tashi Gyaltsena Rinpoche i nazywa się Śmiech Tańczących na Niebie (Dakiń) lub KHADRO’I GE-GYANG.

Podczas tego krótkiego odosobnienia, praktykujące/praktykujący zrozumieją wielki potencjał, jaki ta święta praktyka Chöd ma dla ich codziennego życia, jak i dla rozwoju ich najgłębszej duchowej praktyki Dzogchen. Chöd oznacza dosłownie CIĘCIE. Poprzez tę świętą wizualizowaną ofiarę ODCINAMY głęboki korzeń głównej trucizny, która trzyma nas w cierpieniu w Samsarze: Ignorancji. Ta praktyka pomaga nam głęboko przeciąć więzi z Samsarą, co samo w sobie jest kluczowe dla naszej praktyki Dzogchen. Wymaga to koncentracji, zaufania, dyscypliny i głębokiego zaangażowania. Jest również bardzo radosnym sposobem oczyszczenia naszego przywiązania i kultywowania szczodrości w wyjątkowo głęboki sposób.

Podczas tych dni nauk oraz dodatkowego dnia praktyki, praktykujące/praktykujący nauczą się podstaw tego jak bębenek, damaru, utrzymuje tempo Współczucia podczas naszej recytacji i wizualizacji. Po otrzymaniu wyjaśnień i zrozumieniu znaczenia tekstu będziemy mieć sesje praktyki. Wskazane jest mieć ze sobą damaru. Silnyen, płaski dzwonek, nie będzie częścią naszej praktyki, dopóki praktykujące/praktykujący nie opanują dobrze bębenka.

Jeśli nie posiadasz damaru, przynieś proszę średnie okrągłe lusterko z uchwytem, abyś mogła/mógł nauczyć się, jak nim operować, gdy je zdobędziesz.

Na prośbę Ani Sherab Wangmo, nie będą nagrywane najbardziej sekretne części wyjaśnień. Całość wydarzenia będzie transmitowana online.

Prosimy o wypełnienie formularza poniżej, aby się zarejestrować.

O Nauczycielce:

Ani Sherab Wangmo jest mniszką z tybetańskiej tradycji Yungdrung Bön, autoryzowaną instruktorką linii i praktykującą od 29 lat. Jej imię oznacza „mniszka inicjowana w mądrości”, a swoje śluby Getsukma otrzymała od Jego Świątobliwości Lungtoka Tenpaia Nyimy, opata klasztoru Menri w Indiach w 2007 roku.

Przed rozpoczęciem praktyki w tradycji Yungdrung Bön (w 1995 roku), przez pięć lat (1987-1992) podążała za zrealizowanym mistrzem wedyjskim Swamim Chinmayanandą, aż do jego śmierci. W 1989 roku przebywała przez sześć miesięcy w aśramie w Himalajach, aby odbyć medytacyjny odosobnienie i uczyć się sanskrytu. Przeszła także kilka sześciomiesięcznych odosobnień w Triten Norbutse w Nepalu i klasztorze Menri w Indiach.

Jego Eminencja Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze jest jej Rdzennym Lamą od 1999 roku i od tego czasu podąża za jego naukami. Otrzymała również nauki od Khenpo Tenpa Yungdrunga Rinpocze, Lamy Tenzina Wangyala Rinpocze, Khenpo Geleka Jimpy, Geshe Chapura i innych Geshe. W 2005 roku odbyła miesięczną pielgrzymkę do świętych miejsc Zhang Zhung, głównie nad jezioro Dangra Yumtso, Namtso, do klasztorów Triten Norbutse i Yungdrung Ling. Jednym z najważniejszych rezultatów tej pielgrzymki było przyniesienie relikwii i świętych darów z tych miejsc, darów od pustelników oraz relikwii z klasztoru Triten Norbutse w Tybecie, które były umieszczone w sercach pięciu różnych stup: dwóch w Dolpo, jednej w Torreón w Meksyku, jednej w Valle de Bravo w Meksyku i ostatniej w Shenten Dargye Ling we Francji.

Obecnie mieszka w La Paz w Meksyku, tłumaczy na hiszpański wiele nauk online i koordynuje tam sanghę.

Program:

Piątek:

18:00 – 20:00 nauki

 

Sobota, niedziela:

9:30 – 11:15 nauki i praktyka

11:45 – 13:00 nauki i praktyka

15:00 – 16:15 nauki i praktyka

16:45 – 18:00 nauki i praktyka

20:00 – 20:30 rytuał chod

 

Poniedziałek:

9:30 – 11:15 praktyka

11:45 – 13:00 praktyka

15:00 – 16:15 praktyka

16:45 – 18:00 praktyka

Tłumaczenie: Kurs w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Sugerowana darowizna za kurs: 190 PLN (tylko weekend) 285 PLN (weekend i poniedziałek)

Lokalizacja: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga) i online

 

Rejestracja na zakwaterowanie w ośrodku Chamma Ling: wilga@ligmincha.pl

 

Online: Nauki będą transmitowane online za pośrednictwem programu Zoom. Jeśli nie masz Zooma, możesz go pobrać i zainstalować za darmo z https://zoom.us

Pytania: info@ligmincha.pl

 

Chöd

Ani Sherab Wangmo
Teachings and practice: 18-20 October 2024
Day of practice: 21 October 2024

Wilga and online

Chöd is a sacred offering done at night, and it is one of the Four Main Generosities we do during the day: Sang Chöd, Chütor, Sur Chöd, and Chöd.

This sacred offering has no material supports as the other ones, it relies only on your concentrated and clear visualization and intention with the support of the instruments. Therefore, its effectiveness is based on your mental concentration, on your grip on the damaru, on the text recitation and on internalizing its meaning without distraction. If you are diligent, you will be able to master the pace and beats of the damaru, and later the silnyen, but the most important part is your undivided visualization.

The Text is from Shardza Tashi Gyaltsen Rinpoche and it is called The Laughter of the Sky-Dancers or KHADRO’I GE-GYANG.

During this brief retreat, practitioners will understand the great potential that this sacred practice of Chöd has, for their daily lives as well as for the advancement of their most profound spiritual Dzogchen practice. Chöd means literally to CUT. Through this sacred visualized offering we CUT the deep root of the main poison that keeps us suffering in Samsara: Ignorance. This practice helps us to deeply sever the bonds to Samsara and that in itself, is essential to our Dzogchen practice. It requires concentration, trust, discipline and deep commitment. It is also a very joyful way to purify our attachment and cultivate generosity in the most profound way.

During these days of teaching, and an additional day of practice, the practitioner will learn the basics of how the drum or damaru keeps the pace of Compassion during our recitation and visualization. We will have practice sessions after the text is explained and understood. Therefore, it is very useful that all practitioners bring a damaru. The silnyen or flat bell will not be part of our practice till the practitioners handle the drum well.

If you do not own a damaru, please bring a medium round mirror with a handle so you can learn the way to handle one when you get it.

By request of Ani Sherab Wangmo, the most secret parts of her explanations won’t be recorded, nevertheless the entirety of the event will be transmitted live.

Please use the form below to register.

About the teacher:

Ani Sherab Wangmo is a nun from the Yungdrung Bön Tibetan Tradition, authorized instructor for the Lineage and practitioner for 29 years. Her name means “the nun initiated in Wisdom” and her Getsukma vows were granted by His Holiness Lungtok Tenpai Nyima, Abbot of the Menri monastery in India in 2007.

Before encountering the Yungdrung Bön Tradition of Tibet (in 1995), she followed a realized Vedantic master called Swami Chinmayananda for five years (1987-1992) till he passed away. She stayed six months in an ashram in the Himalayas to do meditation retreat and learn Sanskrit in 1989. She has also had several 6-month retreats in Triten Norbutse, Nepal, and Menri Monastery in India.

His Eminence Yongdzin Tenzin Namdak Rinpoche is her Root Lama since 1999 and she has followed His teachings since. She has also received teachings from Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, Lama Tenzin Wangyal Rinpoche, Khenpo Gelek Jimpa, Geshe Chapur and other Geshes. In 2005 she went on a one-month pilgrimage to sacred Zhang Zhung sites mainly in lake Dangra Yumtso, Namtso, Triten Norbutse and Yungdrung Ling Monasteries. One of the most important results of this pilgrimage was that she brought back relics and sacred offerings of the sacred sites, donations of Bonpo hermits, and relics from Triten Norbutse monastery in Tibet to be placed in the hearts of five different stupas: two in Dolpo, one in Torreón, Mexico, one in Valle de Bravo, Mexico and the last one in Shenten Darkye Ling in France.

Currently she lives in La Paz, Mexico, translates into Spanish many of the online teachings and coordinates one sangha there.

 

Schedule:

 

Friday:

6:00 PM – 8:00 PM teachings

 

Saturday, Sunday:

9:30 AM – 11:15 AM teachings and practice

11:45 AM – 1:00 PM teachings and practice

3:00PM – 4:15 PM teachings and practice

4:45 PM – 6:00 PM teachings and practice

8:00 PM – 8:30 PM chod ritual

 

Monday:

9:30 AM – 11:15 AM practice

11:45 AM – 1:00 PM practice

3:00 PM – 4:15 PM practice

4:45 PM – 6:00 PM practice

 

Translation: Course in English, with translation into Polish

 

Suggested donation for the course: 190 PLN (Weekend only) 285 PLN (Weekend and Monday)

Location: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland) and online

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: Teachings will be transmitted online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Questions: info@ligmincha.pl

Translate »