Joga śnienia

Event details

  • czwartek | 22 czerwca 2023 to niedziela | 25 czerwca 2023
  • 10:00

For English scroll down

Joga śnienia

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpocze
22-25 czerwca 2023, Wilga i online

Praktyka jogi śnienia pogłębia naszą zdolność pozostawania świadomym podczas wszystkich naszych doświadczeń: snów śnionych nocą i doświadczeń dnia codziennego. Praktyka jogi śnienia jest potężnym narzędziem używanym od setek lat do rozwoju osobistego i duchowego.
Zachodnia psychologia zajmuje się głównie analizą treści snów, natomiast w tybetańskim podejściu do snów, oprócz zrozumienia treści, rozwija się elastyczność umysłu, czyli zdolność przekształcania sytuacji i doświadczeń. Ostatecznym celem tej praktyki z punktu widzenia buddyzmu jest rozpoznanie natury umysłu, stanu oświecenia.
Podczas kursu omówimy związek pomiędzy śnieniem a życiem na jawie. Uczestnicy otrzymają wyjaśnienia na temat przygotowań do snu oraz metod wywoływania i wykorzystywania świadomego śnienia.

Każdy może wziąć udział, także nowe osoby.

Program 22-25 czerwca (czas CET)
10-11.15 Sesja
11.45-13 Sesja
15-16.15 Sesja
16.45-18 Sesja
(W niedzielę 25 czerwca skończymy około godz. 13).

Sugerowana darowizna: 380 zł

Język: Nauki w języku tybetańskim, z tłumaczeniem na angielski, polski i inne języki (więcej informacji wkrótce).

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga) oraz przez internet (przez program Zoom).

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Ten kurs odbędzie się za pośrednictwem programu Zoom. Jeśli nie masz programu Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Dream yoga

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche
22-25 June 2023, Wilga and online

The practice of dream yoga deepens our ability to remain conscious during all of our experiences: dreams dreamed at night and everyday experiences. The practice is a powerful tool that has been used for hundreds of years for personal and spiritual development.
Western psychology is mainly concerned with analyzing the content of dreams, while the Tibetan approach to dreams develops flexibility of mind, or the ability to transform situations and experiences, in addition to understanding the content. The ultimate goal of this practice from a Buddhist perspective is to recognize the nature of the mind, achieving enlightenment.
During the course we will discuss the relationship between dreaming and waking life. Participants will receive explanations on dream preparation and methods for inducing and using conscious dreaming.

Anyone can participate, also newcomers.

Program 22-25 June (CET time)
10-11.15 Session
11.45-13 Session
15-16.15 Session
16.45-18 Session
(Sunday 25 June we will finish around 1 pm).

Suggested donation: 380 PLN

Language: Teachings in Tibetan, with translation into English, Polish, and other languages (more information soon).

Place: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland), and online.

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: This retreat will take place via Zoom program. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

 

Biografia Rinpocze

Ponlop Tsangpa Tenzin Rinpoche (urodzony w 1970 roku) jest głównym nauczycielem (Ponlopem) klasztoru Triten Norbutse w Katmandu w Nepalu, założonego przez jego mistrza, Yongdzin Rinpoche. Jego pierwsza wizyta na Zachodzie odbyła się w 2014 roku. Od tamtej pory wraca co roku na Zachód z naukami. Ponlop Rinpoche zdobył głęboką sympatię i szacunek zachodnich studentów Bon, którzy chwalą go za jego niezwykłe, czyste, tradycyjne umiejętności nauczania.

Ponlob Rinpoche rozpoczął swoje studia pod opieką Lama Sherab Geleka i Khenpo Öser Jinpy. Od pierwszego nauczył się umiejętności rytualnych, liturgicznych śpiewów i korzystania ze świętych instrumentów. Od drugiego otrzymywał nauki, przekazy i inicjacje. Przez okres trzech lat jego głównym celem było oczyszczenie swojego umysłu i gromadzenie zasług poprzez praktykę wstępnych ćwiczeń, a po ich ukończeniu skoncentrowanie się na głównej praktyce dzogczen. Następnie studiował sutry, tantrę i dzogczen z Lungkar Ponlob Drangsong Tsultrim Namdakiem.

Punkt zwrotny w duchowym życiu Ponlob Rinpoche nastąpił w 1986 roku, gdy spotkał Yongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpoche, najważniejszego nauczyciela w tradycji Bon i wybitnego mistrza dzogczen. Ponlob Rinpoche miał wielką okazję przyjąć przekazy od Yongdzin Rinpoche, który dzierży nieprzerwaną linię przekazu nauk. Od tego czasu Ponlob Rinpoche nieustannie dążył do opanowania wiedzy i praktyki Yungdrung Bon.

W 1992 roku Ponlob Rinpoche przybył do Indii i Nepalu. Wstąpił do klasztoru Menri i przez dziewięć lat kontynuował studia nad sutrami, tantrą, dzogczen i ogólnymi naukami tybetańskimi, z błogosławieństwem i kierownictwem H.H. Menri Tridzin Rinpoche i H.E. Yongdzin Rinpoche, najpierw w Bon Dialectic School w klasztorze Menri, a później w Yungdrung Bon Academy of Higher Studies w klasztorze Triten Norbutse. W ciągu tych intensywnych lat nauki Ponlob Rinpoche otrzymał inicjacje, przekazy i instrukcje, które tradycyjnie udzielane są przez nauczyciela uczniom w celu pogłębienia ich zrozumienia i doświadczenia nauk.

W 2001 roku, po pomyślnym ukończeniu studiów, Ponlob Rinpoche był jednym z pierwszych sześciu geszów, którzy ukończyli klasztor Triten Norbutse. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę, praktykę i nauczanie w Triten Norbutse. W 2004 roku został mianowany i intronizowany na stanowisko Głównego Nauczyciela (Ponloba) klasztoru Triten Norbutse przez błogosławieństwo H.H. Menri Tridzin Rinpoche, H.E. Yongdzin Rinpoche i Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche. Jako Główny Nauczyciel, Ponlob Rinpoche ma odpowiedzialność za utrzymanie najwyższych standardów edukacji klasztornej i dyscypliny, co osiąga dzięki swojemu wzorowemu nauczaniu, wiedzy i inspiracji. Od czasu objęcia odpowiedzialności wielu geszów studiowało i ukończyło naukę pod jego kierunkiem.

Od 2014 roku Ponlob Rinpoche naucza w Europie. Jest szeroko doceniany za swoją inteligencję, oddanie praktyce medytacji oraz umiejętność przedstawiania każdego tematu w sposób łatwo dostępny, łącząc go bezpośrednio z naszą praktyką medytacyjną.

 

Translate »