Khenchen Tenpa Yungdrung Rinpoche: Nauki Powa i Bardo

Event details

  • czwartek | 15 września 2022 to niedziela | 18 września 2022
  • 10:00

For Enlgish scroll down

Khenchen Tenpa Yungdrung Rinpoche

Nauki Poła i Bardo
z tekstu Dzogczen Krople Serca Dharmakai
15-18 września 2022, Wilga i online

Natura naszego własnego umysłu pozostaje zakryta przez chmury myśli i emocji, aż mistrz pokaże nam źródło, esencję, “kroplę serca”. To jest metoda bezpośredniego wprowadzenia w Dzogczen, najwyższą i najbardziej subtelną ścieżkę medytacji w tradycji Bon. Tekst “Krople Serca Dharmakai” został napisany przez Szardzę Taszi Gjaltsena, tybetańskiego mistrza, który w czasie swojej śmierci w 1935 r. osiągnął tęczowe ciało, kiedy jego fizyczne ciało rozpuściło się w światło. Szardza Rinpocze był jednym z najważniejszych nauczycieli Yungdrung Bon w swoim czasie; jego książki są obecnie używane w bardzo wielu tybetańskich klasztorach.

W tym roku Khenchen Rinpocze kończy nauki z tego tekstu i przekaże nauki dotyczące Poła (praktyki świadomego umierania) oraz Bardo (nauki dotyczące śmierci i stanu pośredniego po śmierci).

Biografia Khenpo Rinpocze tutaj.

Na kursie dostępna będzie książka “Krople Serca Dharmakai”, która jest tłumaczeniem na polski tekstu, z którego przez będzie uczył Khenpo Rinpocze. Można ją również nabyć ➡️w naszym sklepie internetowym.

Język: W Wildze nauki będą w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.
Na Zoom nauki będą po angielsku z tłumaczeniem na polski, oraz będą tłumaczenia na rosyjski, hiszpański i portugalski.

Program 15-18 września 2022
10.00 – 11.30 – Nauki z Rinpocze
12.00 – 13.00 – Nauki z Rinpocze
15.00 – 16.30 – Nauki z Rinpocze
17.00 – 18.00 – Nauki z Rinpocze
(kurs rozpocznie się 15 września o godz. 10 a zakończy się 18 września około godz. 13.30).

Sugerowana darowizna: 300zł za cały kurs (w tej kwocie nie ma noclegu i jedzenia).

➡️ Wpłać online

Możliwość płatności kartą w ośrodku.

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling w Wildze (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska) oraz online (przez program Zoom).

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Dla osób uczestniczących online: Nauki będą przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Rejestracja jest obowiązkowa ⬇️


Khenchen Tenpa Yungdrung Rinpoche

Powa and bardo teachings
from dzogchen text Heart drops of Dharmakaya
15-18 September 2022, Wilga and online

The nature of our own mind remains covered by clouds of thought and emotion until the master shows us the source, the essence, the heart drop. This is the method of direct introduction to Dzogchen, the highest and most subtle path of meditation in the Bon tradition. The text Heart Drops of Dharmakaya was written by Shardza Tashi Gyaltsen, a Tibetan master who attained the rainbow body at the time of his death in 1935, when his physical body dissolved into light. Shardza Rinpoche was one of the most important Yungdrung Bon teachers of his time; his books are now used in a many Tibetan monasteries.

This year, Khenchen Rinpoche is completing the teachings from this text and will give teachings on the Powa (the practice of conscious dying) and the Bardo (teachings on death and the intermediate state after death).

Khenchen Rinpoche’s biography here.

Language: In Wilga teachings will be in English with translation into Polish.
On Zoom the teachings will be in English with translation into Polish, and there will be translations into Russian, Spanish and Portuguese.

Program 15-18 September 2022 (CET time)
10.00 – 11.30 – Teachings with Rinpoche
12.00 – 13.00 – Teachings with Rinpoche
15.00 – 16.30 – Teachings with Rinpoche
17.00 – 18.00 – Teachings with Rinpoche
(The course will begin on September 15 at 10 a.m. and end on September 18 at approximately 1:30 p.m.).

Suggested donation: 300 PLN for the entire course (this amount does not include accommodation and food).

You can donate via ➡️ PayPal

or by Credit card in our ➡️ ONLINE SHOP Note: while in the shop which is in Polish, just right click mouse button and choose translate

or via a bank wire: more info.

Place: Chamma Ling Center in Wilga (4 Hubert Avenue, 08-470 Wilga, Poland) and online (via Zoom).

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

For those attending online: the teachings will be through the Zoom program. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Registration is mandatory ⬇️

Translate »