Kurs Sang, Ciutor i Barcie lamsel

Event details

  • sobota | 20 listopada 2021 to niedziela | 21 listopada 2021
  • 10:00
  • Online - Zoom

Click here for English.

Kurs Sang, Ciutor i Barcie lamsel
Prowadzący: Gesze Yungdrung Gyatso
20-21 listopada 2021, Online

Opis kursu:
Kurs poświęcony jest praktykom Sang, Ciutor i Barcie lamsel. Sang i Ciutor należą do czterech praktyk szczodrości.
Praktyki Czterech Szczodrości (dzin pa cia szi) są potężnymi praktykami oczyszczającymi, przebudzającymi wewnętrzną duchowość i pozwalającymi na uwolnienie się od przywiązań. Dzięki praktykom tym łączymy się ze Strażnikami, Jidamami, Khandro i Lamami. Regularne ich wykonywanie daje głębokie połączenie z czterema grupami gości i pozwala uwolnić się od przywiązania. Pomaga również usunąć zanieczyszczenia karmiczne, prowadzi do uwolnienia od mających źródło w naszej karmie chorób fizycznych i przypadłości psychicznych. Wykonywane podczas osobistego odosobnienia praktyki te mają szczególnie potężną moc.
Do Czterech Praktyk Szczodrości zalicza się:
SANG (Ofiarowanie dymu);
CIUTOR (Ofiarowanie wody);
SUR (Całopalna ofiara z pożywienia);
CHÖD (Praktyk odcinania).

Barcie lamsel jest modlitwą, rytuałem, w którym przywołujmy błogosławieństwo mistrzów linii przekazu, pomagające usunąć przeszkody w duchowym, zawodowym i osobistym wymiarze naszego życia.

Program:
Sobota 20 listopada
10-11.15 Wyjaśnienia do praktyki Sang
11.45-13 Wyjaśnienia do praktyki Sang
15-16.15 Wyjaśnienia do praktyki Ciutor
16.45-18 Wyjaśnienia do praktyki Ciutor

Niedziela 21 listopada
10-11.15 Ciutor
11.45-13 Ciutor
15-16.15 Wyjaśnienia do praktyki Barcie lamsel
16.45-18 Wyjaśnienia do praktyki Barcie lamsel

Sugerowana darowizna: 150 zł

Płatność ONLINE

Darowizny można przelewać też na konto (z dopiskiem w tytule: „Darowizna kurs z Gesze Gyatso”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

(Kod Swift: PKOPPLPW)

Można również wpłacać poprzez Paypal

Miejsce: kurs internetowy przez program Zoom.

Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA 
Po wypełnieniu formularza (przewiń w dół) wysłany będzie dostęp do kursu.

 

Course Sang, Chutor and Bar Che Lam Sel
Geshe Yungdrung Gyatso
November 20-21, 2021, Online

Course Description:
The course is dedicated to the practices of Sang, Chutor, and Bar Che Lam Sel. Sang and Chutor fall within the four practices of generosity.
The Four Practices of Generosity (dzin pa cia shi) are powerful cleansing practices that awaken inner spirituality and allow us to free ourselves from attachments. Through these practices, we connect with the Guardians, Yidams, Khandro, and Lamas. When performed regularly, they provide a deep connection with the four groups of guests and allow us to liberate our attachment. Regular practice also helps remove karmic impurities and free practitioners from physical illnesses and mental ailments rooted in our karma. These practices are particularly powerful when performed during a personal retreat.
The Four Practices of Generosity include:
SANG (Smoke Offering);
CHUTOR (Water offering);
SUR (Burnt offering of food);
CHÖD (Cutting practice).

Bar Che Lam Sel is a prayer, a ritual in which we invoke the blessings of the lineage masters to help remove obstacles in the spiritual, professional, and personal dimensions of our lives.

Programme:
Saturday 20 November
10-11.15 Explanation of the Sang practice
11.45-13 Explanations of the Sang practice
15-16.15 Explanations of the Chutor practice
16.45-18 Explanations of Chutor practice

Sunday 21 November
10-11.15 Chutor
11.45-13 Chutor
15-16.15 Explanations of practice Bar Che Lam Sel
16.45-18 Explanations of practice Bar Che Lam Sel

Suggested donation: 150 PLN

How to donate: Paypal or bank transfer to

Ligmincha Polska
Address: Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
Bank: BANK PEKAO SA O/Warszawa
Account nb: 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
BIC/Swift: PKOPPLPW

Place: Online course via Zoom.

If you do not have Zoom, you can download and install it free of charge from https://zoom.us

Rejestracja/Registration.

Translate »