Geshe Gyatso Mawe Senge i Cha Kengtse

Event details

 • czwartek | 30 maja 2024 to niedziela | 2 czerwca 2024
 • 10:00

Geshe Yungdrung Gyatso

Nauki dotyczące praktyki z bóstwami Mawe Senge i Cha Kengtse
3o maja – 2 czerwca 2024, Wilga i online

Zapraszamy zarówno nowe osoby jak i te zaznajomione już z tematem. Kurs będzie doskonałą okazją do pogłębienia praktyki, skonsultowania doświadczeń i uzyskania dodatkowych wskazówek do dalszej samodzielnej medytacji.

Mawe Senge jest oświeconym bóstwem mądrości. Wykonywanie jego praktyki pomaga w rozwoju inteligencji, wiedzy i mądrości. Jest to praktyka, którą regularnie wykonuje się w większości klasztorów Bon, ponieważ pomaga w nauce i studiowaniu. Co roku w okolicach losaru (tybetański nowy rok) mnisi i mniszki wykonują tygodniowe odosobnienie z praktyką Mawe Senge i Cha Kengtse. Bóstwo Cha Kengtse jest manifestacją Mawe Senge.

Najważniejsze rezultaty regularnej praktyki to:

 • Budowanie siły wewnętrznej, co pozwala nam lepiej radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
 • Zwiększenie pewności siebie – praktykując Mawe Senge, uczymy się stawiać czoła swoim lękom i wątpliwościom, co pomaga nam zwiększyć poczucie pewności siebie i odwagi.
 • Uspokojenie umysłu – medytacja Mawe Senge pomaga zredukować stres i napięcie, co prowadzi do większego spokoju wewnętrznego i uspokojenia umysłu.
 • Poprawa zdolności koncentracji – praktykowanie Mawe Senge wymaga skupienia uwagi na wewnętrznej sile i odwadze, co może pomóc poprawić zdolność koncentracji i uwagi.
 • Rozwój duchowy – Mawe Senge jest praktyką duchową, która pomaga nam zrozumieć naszą naturę umysłu i rozwijać naszą świadomość wewnętrzną.

Regularna praktyka zwiększa zdolności naszego umysłu, dzięki czemu uczymy się szybciej i lepiej radzimy sobie z wyzwaniami codziennego życia. Dzięki tej praktyce także oczyszczamy przeszkody w swojej medytacji oraz rozwijamy większość stabilność i przejrzystość.

Program:

30 maja

10:00-11:15 Nauki i praktyka

11:45-13:00 Nauki i praktyka

15:00-16:15 Nauki i praktyka

16:45-18:00 Nauki i praktyka

20:00-20.30 Rytuał chod

31 maja – 1 czerwca

7:00-8:00 Rytuał sang

10:00-11:15 Nauki i praktyka

11:45-13:00 Nauki i praktyka

15:00-16:15 Nauki i praktyka

16:45-18:00 Nauki i praktyka

20:00-20:30 Rytuał chod

2 czerwca

7:00-8:00 Rytuał sang

10:00-11:15 Nauki i praktyka

11:45-13:00 Nauki i praktyka

Sugerowana darowizna za kurs: 380zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska), oraz online.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Zapisy na kurs: formularz poniżej

Online: Nauki internetowe będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Pytania: info@ligmincha.pl

 

Geshe Yungdrung Gyatso

Teachings on Mawe Senge and Cha Kengtse
30 May – 2 June 2024, Wilga and online

We welcome both newcomers and those already familiar with the subject. The course will be an excellent opportunity to deepen your practice, consult experiences, and receive additional guidance for further independent meditation.

Mawe Senge is an enlightened deity of wisdom. Practicing with him helps in the development of intelligence, knowledge, and wisdom. This practice is regularly performed in most Bon monasteries as it aids in learning and studying. Every year around Losar (Tibetan New Year), monks and nuns engage in a week-long retreat with the practices of Mawe Senge and Cha Kengtse. The deity Cha Kengtse is a manifestation of Mawe Senge.

The key results of regular practice include:

 • Building internal strength, which allows us to better cope with difficulties and challenges, both in private and professional life.
 • Increased self-confidence – by practicing Mawe Senge, we learn to confront our fears and doubts, which helps increase our sense of self-confidence and courage.
 • Mind calming – Mawe Senge meditation helps reduce stress and tension, leading to greater inner peace and tranquility of mind.
 • Improved concentration abilities – practicing Mawe Senge requires focusing attention on internal strength and courage, which can help improve concentration and attention.
 • Spiritual development – Mawe Senge is a spiritual practice that helps us understand our mind’s nature and develop our inner awareness.

Regular practice enhances the abilities of our mind, allowing us to learn faster and better cope with the challenges of daily life. Through this practice, we also clear obstacles in our meditation and develop greater stability and clarity.

Program:

May 30

10:00-11:15 Teachings and practice

11:45-13:00 Teachings and practice

15:00-16:15 Teachings and practice

16:45-18:00 Teachings and practice

20:00-20:30 chod ritual

May 31 – June 1

7:00-8:00 Sang ritual

10:00-11:15 Teachings and practice

11:45-13:00 Teachings and practice

15:00-16:15 Teachings and practice

16:45-18:00 Teachings and practice

20:00-20:30 chod ritual

June 2

7:00-8:00 Sang ritual

10:00-11:15 Teachings and practice

11:45-13:00 Teachings and practice

Suggested donation for the course: 380 PLN

Location: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland), and online.

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Registration for the course: the form below

Online: Teachings will be online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Questions: info@ligmincha.pl

 

Translate »