Nauki dzogczen

Event details

  • czwartek | 26 września 2024 to niedziela | 29 września 2024
  • 10:00

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche

Nauki dzogczen: Esencja serca khandro (z cyklu Yetri Thasel)
26-29 września 2024, Wilga i online

Yetri Thasel jest jednym z głównych cykli Bonpo Dzogczen i Njen-dziu (tradycji ustnej), którą Lungbon Lhanyen otrzymał od mistrza Tsewanga Rigdzina. Ten kurs skupi się głównie na naukach linii Mo-dziu (żeńskiej linii) Yetri Thasel.

Przekaz tej linii trwa od Bonku Kuntu Zangpo aż do obecnych dzierżycieli linii: Yongdzin Rinpocze, Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze itd.
W linii tej były 22 kobiety, które były mistrzyniami medytacji. Otrzymywały one nauki, praktykowały, a następnie przekazywały nauki dalej.

Jedną z głównych mistrzyń tej linii była Choza Bonmo, niesamowita kobieta, która żyła w Tybecie w ósmym wieku i odegrała istotną rolę w zachowaniu tradycji Yungdrung Bon w tym czasie. Choza Bonmo otrzymała nauki dzogczen od wielu mistrzów, takich jak Lishu Tagring, Drenpa Namkha. Praktykowała przez wiele lat, aby w pełni urzeczywistnić naturę własnego umysłu i ostatecznie osiągnęła tęczowe ciało wielkiego przeniesienia (dzialu poła cienpo).

Więcej informacji na ten temat w książce (po angielsku): Heart Essence of the Khandro: Experiential Instructions on Bonpo Dzogchen.

Program 26-29 września:
10:00-11:15 Nauki
11:45-13:00 Nauki
15:00-16:15 Nauki
16:45-18:00 Nauki
(w niedzielę 29 września skończymy około godz. 13.30)

Sugerowana darowizna za kurs: 380zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska), oraz online.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Nauki internetowe będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Pytania: info@ligmincha.pl

 

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche
Dzogchen teachings: Heart essence of khandros (from Yetri Thasel)
26-29 September 2024, Wilga and online

Yetri Thasel is one of the major cycles of Bonpo Dzogchen and Nyen gyud (Oral Tradition), which Lungbon Lhanyen received from the master Tsewang Rigdzin. This retreat mainly focuses on the teachings of the Mo gyud lineage (female lineage) of Yetri Thasel.

The transmission of this lineage extends from Bonku Kuntu Zangpo up to the present lineage holders: Yongdzin Rinpoche, Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, etc. There were 22 women in this lineage who were masters of meditation. They received the teachings, practised and then transmitted the teachings.

One of the principle holders of this Mo gyud lineage was Choza Bonmo, an amazing woman who lived in Tibet in the eighth century and played a vital role in preserving Yungdrung Bon during this time. Choza Bonmo received dzogchen teachings from many masters, e.g. Lishu Tagring, Drenpa Namkha. She practiced for many years in order to fully realize the nature of her own mind, and ultimately she achieved the rainbow body of the great transfer.

More information about this topic in the book: “Heart Essence of the Khandro: Experiential Instructions on Bonpo Dzogchen”.

Program 26-29 September:
10:00-11:15 Teachings
11:45-13:00 Teachings
15:00-16:15 Teachings
16:45-18:00 Teachings
(Retreat will end on Sunday 29 September around 1.30 pm)

Suggested donation for the retreat: 380 PLN

Location: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland), and online.

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: Teachings will be online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Questions: info@ligmincha.pl

 

Translate »