Tenzin Wangyal Rinpoche Tummo

Event details

  • wtorek | 10 sierpnia 2021 to niedziela | 15 sierpnia 2021
  • 12:00

  Click here for English.    Click aquí para Español.  Русский здесь.

Tenzin Wangyal Rinpocze

Nauki wewnętrznego ciepła i błogości Tummo

10-15 sierpnia 2021, kurs internetowy (przez Zoom)

Tenzin Wangyal Rinpocze jest uznanym mistrzem medytacji i autorem wielu książek na temat duchowości. Rinpocze od 30 lat naucza w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. W tym roku w czasie letniego kursu przekaże nauki tummo (praktyki wewnętrznego ciepła i błogości).
Nauki i medytacja pomagają nam połączyć się z własnym sercem. Dzięki tym naukom odkrywamy w nas samych przestrzeń, otwartość i nieograniczone źródło możliwości. Poprzez połączenie się z własną esencją, naturą umysłu, możemy przekształcić swoje życie w bardziej radosne i wartościowe. Praktykowanie medytacji w codziennym życiu wzbogaca nasze relacje z innymi ludźmi, pomaga nam w bardziej kreatywny sposób podejść do swojej pracy i uczy nas jak korzystać ze naszego życia w bardziej mądry i współczujący sposób.

Kurs odbędzie się przez internet, formularz rejestracyjny jest poniżej.

Możliwe, że Rinpocze przyjedzie do Polski, ale na kursie stacjonarnym ze względu na pandemię możemy przyjąć tylko członków związku Ligmincha Polska i osoby zaangażowane w funkcjonowanie związku. Nie ma rejestracji na kurs stacjonarny, uczestnictwo jest na zaproszenie.

Program
10 sierpnia
12-13 Praktyka z Gesze Gyatso lub instruktorem
15-16.30 Nauki i praktyka z Rinpocze
17-18 Praktyka z Gesze Gyatso lub instruktorem

11-13 sierpnia
10-11.30 Praktyka z Gesze Gyatso lub instruktorem
12-13 Nauki i praktyka z Rinpocze
15-16.30 Nauki i praktyka z Rinpocze
17-18 Nauki i praktyka z Rinpocze

14 sierpnia
10-11.30 Praktyka z Gesze Gyatso lub instruktorem
12-13 Nauki i praktyka z Rinpocze
15-16.30 Nauki i praktyka z Rinpocze
16.30-18 Aukcja

15 sierpnia
10-11.30 Praktyka z Gesze Gyatso lub instruktorem
12-13.30 Nauki i praktyka z Rinpocze oraz zakończenie kursu

Sugerowana darowizna za kurs 450zł.

Tłumaczenie: Kurs będzie po angielsku z tłumaczeniem na polski.

Nauki będą przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Materiały z numerem Zoom zostaną wysłane mailem do uczestników po rejestracji (prosimy sprawdzić różne foldery na swojej poczcie np. Spam, ponieważ czasem maile trafiają tam).

REJESTRACJA

 


Tummo – Teachings on Inner Heat and Bliss

10-15 August 2021, online

Tenzin Wangyal Rinpoche is a renowned meditation master and author of multiple books on spirituality. Rinpoche has been teaching in many countries of Europe, Asia, and both Americas for thirty years. During this year’s summer retreat, he will deliver the teachings about inner heat and bliss (tib. tummo).
The teachings and meditation allow us to connect to our own heart. Thanks to these teachings we discover space, openness, and an unlimited source of possibilities within ourselves. By connecting to our own essence, the nature of mind, we can transform our life into being more joyful and valuable. Practicing meditation in our daily life enriches our relations with other people, helps us adopt a more creative approach to our work, and teaches us how to make wiser and more compassionate use of our own life.

Maybe Rinpoche will come to Poland, but due to the pandemic we can only accept members of Ligmincha Poland and people involved in the functioning of our association. There is no registration for the residential retreat, participation in residential retreat in Wilga is by invitation only.

Program (CET time)
10 August
12-13 Practice with Geshe Gyatso or instructor
15-16.30 Teachings and practice with Rinpoche
17-18 Practice with Geshe Gyatso or instructor

11-13 August
10-11.30 Practice with Geshe Gyatso or instructor
12-13 Teachings and practice with Rinpoche
15-16.30 Teachings and practice with Rinpoche
17-18 Teachings and practice with Rinpoche

14 August
10-11.30 Practice with Geshe Gyatso or instructor
12-13 Teachings and practice with Rinpoche
15-16.30 Teachings and practice with Rinpoche
16.30-18 Auction

15 August
10-11.30 Practice with Geshe Gyatso or instructor
12-13.30 Teachings and practice with Rinpoche and conclusion of retreat

Translation: teachings in English, with translation into different languages.

Suggested donation for teachings is: PLN 450 (EUR 120). Please use PayPal

Retreat will take place via Zoom.
If you don’t have Zoom, you can download and install it for free from www.zoom.us

The Zoom number and course materials will be sent by email to the registered people (please check your Spam folder, because sometimes emails are there).

REGISTRATION

 


Tummo – Enseñanzas sobre el calor interno y la dicha

10-15 DE AGOSTO DE 2021, EN LÍNEA

Tenzin Wangyal Rinpoche es un reconocido maestro de meditación y autor de varios libros sobre espiritualidad. Rinpoche ha estado enseñando en muchos países de Europa, Asia y ambas Américas durante treinta años. Durante el retiro de verano de este año, impartirá las enseñanzas sobre el calor interior y la dicha (tib. Tummo).
Las enseñanzas y la meditación nos permiten conectarnos con nuestro propio corazón. Gracias a estas enseñanzas descubrimos espacio, apertura y una fuente ilimitada de posibilidades dentro de nosotros mismos. Al conectarnos con nuestra propia esencia, la naturaleza de la mente, podemos transformar nuestra vida en algo más alegre y valioso. La práctica de la meditación en nuestra vida diaria enriquece nuestras relaciones con otras personas, nos ayuda a adoptar un enfoque más creativo de nuestro trabajo y nos enseña cómo hacer un uso más sabio y compasivo de nuestra propia vida.

Quizás Rinpoche venga a Polonia, pero debido a la pandemia solo podemos aceptar miembros de Ligmincha Polonia y personas involucradas en el funcionamiento de nuestra asociación. No hay registro para el retiro residencial, la participación en el retiro residencial en Wilga es solo por invitación.

Programa (hora CET)
10 de agosto
12-13 Práctica con Gueshe Gyatso o un instructor
15-16.30 Enseñanzas y práctica con Rinpoche
17-18 Práctica con Gueshe Gyatso o un instructor

11-13 de agosto
10-11.30 Práctica con Geshe Gyatso o instructor
12-13 Enseñanzas y práctica con Rinpoche
15-16.30 Enseñanzas y práctica con Rinpoche
17-18 Enseñanzas y práctica con Rinpoche

14 de agosto
10-11.30 Práctica con Geshe Gyatso o instructor
12-13 Enseñanzas y práctica con Rinpoche
15-16.30 Enseñanzas y práctica con Rinpoche
16.30-18 Subasta

15 de agosto
10-11.30 Práctica con Geshe Gyatso o instructor
12-13.30 Enseñanzas y práctica con Rinpoche y conclusión del retiro.

Traducción: enseñanzas en inglés, con traducción a diferentes idiomas.

La donación sugerida para enseñanzas es: 60 USD (solo para participantes de América Latina y México).

La retirada se llevará a cabo a través de Zoom.
Si no tiene Zoom, puede descargarlo e instalarlo de forma gratuita desde www.zoom.us

El número de Zoom y los materiales del curso se enviarán por correo electrónico a las personas registradas (verifique su carpeta de correo no deseado, porque a veces los correos electrónicos están allí).

 


 

 

Туммо – Учение о внутреннем жаре и блаженстве

10-15 августа 2021 г., онлайн

Тензин Вангьял Ринпоче – известный мастер медитации и автор множества книг о духовности. Ринпоче в течение тридцати лет преподавал во многих странах Европы, Азии и обеих Америк. Во время летнего ретрита в этом году он будет преподавать учения о внутреннем тепле и блаженстве (тиб. Туммо).
Учения и медитация позволяют нам подключиться к собственному сердцу. Благодаря этим учениям мы открываем внутри себя пространство, открытость и неограниченный источник возможностей. Подключившись к нашей собственной сущности, природе ума, мы можем сделать нашу жизнь более радостной и ценной. Практика медитации в нашей повседневной жизни обогащает наши отношения с другими людьми, помогает нам применять более творческий подход к нашей работе и учит нас, как более мудро и сочувственно относиться к собственной жизни.

Возможно, Ринпоче приедет в Польшу, но из-за пандемии мы можем принимать только членов Ligmincha Poland и людей, участвующих в функционировании нашей ассоциации. Регистрация на ретрит в резиденции отсутствует, участие в ретрите в Вильге только по приглашению.

Программа (время CET)
10 августа
12-13 Практика с геше Гьяцо или инструктором
15-16.30 Учения и практика с Ринпоче
17-18 Практика с геше Гьяцо или инструктором

11-13 августа
10-11.30 Практика с геше Гьяцо или инструктором
12-13 Учения и практика с Ринпоче
15-16.30 Учения и практика с Ринпоче
17-18 Учения и практика с Ринпоче

14 августа
10-11.30 Практика с геше Гьяцо или инструктором
12-13 Учения и практика с Ринпоче
15-16.30 Учения и практика с Ринпоче
16.30-18 Аукцион

15 августа
10-11.30 Практика с геше Гьяцо или инструктором
12-13.30 Учения и практика с Ринпоче и завершение ретрита

Перевод: учения на английском, с переводом на разные языки.

Предлагаемое пожертвование на обучение составляет: 20 евро. Пожалуйста, используйте PayPal

Отступление будет проходить через Zoom.
Если у вас нет Zoom, вы можете бесплатно загрузить и установить его с сайта www.zoom.us

Номер Zoom и материалы курса будут отправлены зарегистрированным людям по электронной почте (пожалуйста, проверьте папку со спамом, потому что иногда там есть электронные письма).

REJESTRACJA – REGISTRATION – REGISTRO – РЕГИСТРАЦИЯ

Translate »