Uzdrawiający dotyk oddechu

Event details

  • piątek | 17 lutego 2023 to niedziela | 19 lutego 2023
  • 18:00
  • Dziki dżins outlet & cafe" Ul. Zwycięstwa 83 Koszalin

  Click here for English.

„Uzdrawiający dotyk oddechu”

Koszalin, 17-19.02.2023 & ONLINE

Oddech towarzyszy nam od narodzin, jest z nami przez całe życie. Rozwijamy się i transformujemy wraz z nim i dzięki niemu.

Niezależnie od tego w jaki sposób współpracujemy z oddechem, wspiera on każdą chwilę naszego życia.

Jak bardzo jesteś świadoma, świadomy swojego oddechu?

Czy pamiętasz najważniejsze oddechy w Twoim życiu?

Twój pierwszy oddech, który połączył Cię z tym Światem zaraz po wyjściu z łona Matki. Jej oddech, towarzyszący Twoim narodzinom.

Oddech w najważniejszych momentach życia, który zawsze „smakował” inaczej.

Gorący oddech miłości, mrożący oddech frustracji.

Oddech, który Cię wspierał, gdy wydawało się, że nie masz już żadnego wsparcia…

Oddech, który wyrzucał chorobę i ten, który asymilował lekarstwo.

Podczas warsztatów chcę pokazać, jak świadomie pracować z oddechem, tak aby wspomagał nas w trudnych chwilach.

Przybliżyć głęboko uzdrawiające działanie wewnętrznego oddechu.

Zapraszam do zapoznania się lub pogłębienia starożytnej tybetańskiej praktyki jogi Tsa Lung, która eksploruje nasz wewnętrzny świat oddechu.

Kurs odbędzie się w: 
– Studio Jogi „So Ham” ul. Obrońców Tobruku 7, 75-900 Koszalin
równolegle w wersji online.
Plan zajęć:

Piątek 17 lutego

Wykład otwarty

Adres:  „Dziki dżins outlet & cafe”, ul. Zwycięstwa 83 Koszalin

18:00 „Uzdrawiający i uspokajający dotyk oddechu”

Sobota 18 lutego:

10.00 – 11.15   I Sesja Nauk

11.30 – 12.45  II Sesja Nauk

13.00 – 14.30  III Sesja Nauk

Niedziela 19 lutego:

09.00 – 10.15  I Sesja Nauk

10.30 – 11.45  II Sesja Nauk

12.00 – 13.30  III Sesja Nauk         

Sugerowana darowizna za jeden dzień wynosi 100 zł. Cały kurs: 200 zł.

 

 

 

The healing touch of breath

Koszalin, 17-19.02.2023 & ONLINE

Breath accompanies us from birth, it is with us throughout the whole life. We develop and transform with it and thanks to it.

Regardless of how we interact with the breath, it supports every moment of our lives.

How aware are you of your breath?

Do you remember the most important breaths in your life?

Your first breath that connected you with this world right after leaving your mother’s womb. Her breath accompanying your birth.

Breath in the most important moments of life, always „tasted” differently.

The hot breath of love, the chilling breath of frustration.

The breath that supported you when it seemed that you had no support left…

The breath that expelled the disease and the one that assimilated the medicine.

During the workshop, I want to show how to consciously work with the breath so that it supports us in difficult times.

Approach the deeply healing effects of the inner breath.

I invite you to familiarize yourself with or deepen the ancient Tibetan practice of Tsa Lung yoga, which explores our inner world of breath.

The course will take place at: Jogi Studio „So Ham” ul. Obrońców Tobruku 7, 75-900 Koszalin.

The course will run simultaneously online.

Schedule:

Friday February 17

Open lecture

Address: „Dziki denim outlet & cafe”, ul. Zwycięstwa 83 Koszalin

18:00 „Healing and calming touch of breath”

Saturday February 18:

10.00 – 11.15 I Session of Sciences

11.30 – 12.45 II Session of Sciences

13.00 – 14.30 III Session of Sciences

Sunday February 19:

09.00 – 10.15 I Session of Sciences

10.30 – 11.45 II Science Session

12.00 – 13.30 III Science Session

The suggested donation for one day is PLN 100. Entire course: PLN 200.

Translate »