Joga śnienia

Event details

  • czwartek | 22 czerwca 2023 to niedziela | 25 czerwca 2023
  • 10:00 - 13:00

For English scroll down

Joga śnienia

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpocze
22-25 czerwca 2023, Wilga i online

Praktyka jogi śnienia pogłębia naszą zdolność pozostawania świadomym podczas wszystkich naszych doświadczeń: snów śnionych nocą i doświadczeń dnia codziennego. Praktyka jogi śnienia jest potężnym narzędziem używanym od setek lat do rozwoju osobistego i duchowego.
Zachodnia psychologia zajmuje się głównie analizą treści snów, natomiast w tybetańskim podejściu do snów, oprócz zrozumienia treści, rozwija się elastyczność umysłu, czyli zdolność przekształcania sytuacji i doświadczeń. Ostatecznym celem tej praktyki z punktu widzenia buddyzmu jest rozpoznanie natury umysłu, stanu oświecenia.
Podczas kursu omówimy związek pomiędzy śnieniem a życiem na jawie. Uczestnicy otrzymają wyjaśnienia na temat przygotowań do snu oraz metod wywoływania i wykorzystywania świadomego śnienia.

Każdy może wziąć udział, także nowe osoby.

Program 22-25 czerwca (czas CET)
10-11.15 Sesja
11.45-13 Sesja
15-16.15 Sesja
16.45-18 Sesja
(W niedzielę 25 czerwca skończymy około godz. 13).

Sugerowana darowizna: 380 zł

Język: Nauki w języku tybetańskim, z tłumaczeniem na angielski, polski i inne języki (więcej informacji wkrótce).

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga) oraz przez internet (przez program Zoom).

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Ten kurs odbędzie się za pośrednictwem programu Zoom. Jeśli nie masz programu Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Dream yoga

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche
22-25 June 2023, Wilga and online

The practice of dreaming yoga deepens our ability to remain conscious during all of our experiences: dreams dreamed at night and everyday experiences. The practice of dreaming yoga is a powerful tool that has been used for hundreds of years for personal and spiritual development.
Western psychology is mainly concerned with analyzing the content of dreams, while the Tibetan approach to dreams develops flexibility of mind, or the ability to transform situations and experiences, in addition to understanding the content. The ultimate goal of this practice from a Buddhist perspective is to recognize the nature of the mind, achieving enlightenment.
During the course we will discuss the relationship between dreaming and waking life. Participants will receive explanations on dream preparation and methods for inducing and using conscious dreaming.

Anyone can participate, also newcomers.

Program 22-25 June (CET time)
10-11.15 Session
11.45-13 Session
15-16.15 Session
16.45-18 Session
(Sunday 25 June we will finish around 1 pm).

Suggested donation: 380 PLN

Language: Teachings in Tibetan, with translation into English, Polish, and other languages (more information soon).

Place: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland), and online.

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: This retreat will take place via Zoom program. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Translate »