Nauki 24 mistrzów

Event details

  • środa | 1 maja 2024 to niedziela | 5 maja 2024
  • 10:00

Zaproszenie video od Rinpocze! (link)

Khenzur Nyima Wangyal Rinpoche

Nauki 24 mistrzów Sziang Sziung
1-5 maja 2024, Wilga i online

W tradycji Bon najważniejszymi naukami jest dzogczen. Wśród wielu tekstów dzogczen, najbardziej szanowany jest cykl Sziang Sziung Njen Dziu. Ten cykl nauk zaczyna się od 9 Buddów, a później był przekazywany przez 24 zrealizowanych mistrzów. Wszyscy ci 24 Mistrzowie pochodzili ze starożytnego królestwa Sziang Sziung i przekazywali nauki dzogczen. Każdy z nich osiągnął pełne urzeczywistnienie dzogczen i ukazał to urzeczywistnienie poprzez osiągnięcie tęczowego ciała (tyb. dzia lu). Tradycyjnie wykonuje się medytację Guru jogi z każdym z tych mistrzów, oraz kontempluje instrukcje, które zostawili. Otrzymanie tych nauk od Khenzura Rinpocze jest szczególną okazją, ponieważ Rinpocze sam jest bardzo ważnym mistrzem dzogczen w tradycji Bon.

Dzogczen – wspaniała doskonałość dzogpa cienpo – to bardzo szczególna i wyjątkowa metoda praktyki. Jej celem jest rozpoznanie zawsze w nas obecnej natury umysłu, czemu służy zarówno praktyka formalna, jak i nieformalna. Skoro to, czego szukamy jest już w nas obecne, zatem medytując nie staramy się niczego stwarzać mocą umysłu. Wszelkie wizualizacje, modlitwy i inne metody są rodzajem wysiłku, którego unikamy medytując, czy też kontemplując dzogczen. W medytacji tej bowiem nie ma żadnego obiektu. Znika więc zarówno poszukujący podmiot, jak i poszukiwany obiekt. Dlatego nazywamy ją „medytacją samopowstałą i niewytworzoną”. Jej najwyższym stopniem jest nie-medytacja, czyli stan ciągłego połączenia z naturą umysłu i zostawianie wszystkiego takim, jakie jest. Wydaje się to łatwe, lecz wcale tak nie jest, gdyż nasze umysły cierpią na nadmiar konceptualnego myślenia i wciąż chcemy coś zmieniać lub poprawiać. Teoria oraz metody są w dzogczen wsparciem, a nie celem samym w sobie.

Tłumaczenie: Kurs w języku angielskim, z tłumaczeniem na polski (i może inne języki).

Program 1-5 maja 2024:
10-11.15 Sesja z Rinpocze
11.45-13 Sesja z Rinpocze
15-16.15 Sesja z Rinpocze
16.45-18 Sesja z Rinpocze
(W niedzielę 5 maja skończymy około godz. 13.30)

Sugerowana darowizna za kurs: 470zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska), oraz online.

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Online: Nauki internetowe będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Pytania: info@ligmincha.pl

 

Khenzur Nyima Wangyal Rinpoche
Teachings of 24 Zhang Zhung masters
1-5 May 2024, Wilga and online

In the Bon tradition, the most important teachings are dzogchen. Among the many dzogchen texts, the most revered is the Zhang Zhung Nyen Gyu cycle. This cycle of teachings begins with the 9 Buddhas and was later transmitted by 24 realised masters. These 24 Masters all came from the ancient kingdom of Zhang Zhung and passed on the Dzogchen teachings. Each of them attained full realisation of Dzogchen and showed this realisation by attaining the rainbow body (Tibetan: ja-lu). It is traditional to perform Guru yoga meditation with each of these masters, and to contemplate the instructions they left behind. Receiving these teachings from Khenzur Rinpoche is a special occasion, as Rinpoche himself is a very important Dzogchen master in the Bon tradition.

Dzogchen – great perfection, dzogpa cienpo – is a very special and unique method of practice. Its aim is to recognise the nature of mind always present within us, which is served by both formal and informal practice. Since what we seek is already present within us, when meditating we do not try to create anything by the power of the mind. All visualisations, prayers and other methods are the kind of effort we avoid when meditating or contemplating Dzogchen. For in this meditation there is no object. Thus, both the seeking subject and the sought object disappear. This is why it is called 'self-manifested and non-created meditation’. Its highest level is non-meditation, that is, a state of continuous connection with the nature of the mind and leaving everything as it is. This seems easy, but it is not at all, as our minds suffer from an excess of conceptual thinking and we constantly want to change or improve things. Theory and methods are in Dzogchen a support, not an end in themselves.

Translation: Course in English, with translation into Polish (and maybe other languages).

Program 1-5 May 2024:
10-11.15 Session with Rinpoche
11.45-13 Session with Rinpoche
15-16.15 Session with Rinpoche
16.45-18 Session with Rinpoche
(Retreat will finish on Sunday around 1.30 pm)

Suggested donation for the course: 470 PLN

Location: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland), and online.

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

Online: Teachings will be online via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://zoom.us

Questions: info@ligmincha.pl

 

Translate »