Kurs podstawy nauk dzogczen

Event details

  • sobota | 19 listopada 2022 to niedziela | 20 listopada 2022
  • 15:00

Kurs podstawy nauk dzogczen

19-20 listopada 2022
kurs internetowy

Nauki dzogczen pokazują nam jak odnaleźć otwartość i obecność w każdej aktywności życia. Kiedy przyglądniemy się sobie, to zauważamy różne ograniczenia i negatywne tendencje. Poprzez proste i głębokie medytacje dzogczen możemy uwolnić się negatywnych tendencji i odnaleźć bardziej otwarty, radosny i spontaniczny sposób życia. Dzogczen nie wymaga od nas przyjmowania jakiś określonych wierzeń i poglądów, chodzi o zrozumienie siebie oraz uwolnienie lęków i napięć, które nas ograniczają. W ten sposób możemy żyć pełniej, ciesząc się codziennymi zajęciami i aktywnościami. Na kursie będziemy wykonywać medytację guru jogi z Tapihritsą i medytację wewnętrznego schronienia.

Każdy może uczestniczyć, także nowe osoby, które wcześniej nie pobierały nauk buddyjskich.
Kurs w języku polskim (możliwe, że będzie tłumaczenie na język angielski).

Program sobota i niedziela:
15-16 Wyjaśnienia i praktyka
16.30-17.30 Wyjaśnienia i praktyka
18-19 Wyjaśnienia i praktyka

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska). Więcej na jego temat tutaj.
Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com

Sugerowana darowizna: 120zł
Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule wpisując „Darowizna podstawy dzogczen”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: Kurs odbędzie się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, może pobrać ten program za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Basics of the Dzogchen teachings
19-20 November 2022
online course

The Dzogchen teachings show us how to find openness and presence in every activity of life. When we look at ourselves, we notice various limitations and negative tendencies. Through simple and deep Dzogchen meditations, we can release negative tendencies and find a more open, joyful and spontaneous way of living. Dzogchen does not require us to adopt any particular beliefs and views, it is about understanding ourselves and releasing the fears and tensions that limit us. In this way, we can live more fully, enjoying daily activities and actions. On the course, we will be doing guru yoga meditation with Tapihritsa and inner refuge meditation.

Anyone can participate, including new people who have not previously taken Buddhist teachings.
The course in Polish and English.

Saturday and Sunday program (CET time):
15-16 Explanations and practice
16.30-17.30 Explanations and practice
18-19 Explanations and practice

Teacher: Jacek Trzebuniak (instructor of Ligmincha Poland). More about him here.

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

Suggested donation: 120 PLN
Please transfer donations to the following account (in the title write „Donation dzogchen course”):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
PL 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
Swift/BIC code: PKOPPLPW

You can also donate through Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: the course will be held through Zoom. If you do not have Zoom, you can download this program for free from https://zoom.us

Translate »