Jacek Trzebuniak

Kontakt / Contact: jacektrzebuniak86@gmail.com

Praktykę w tybetańskiej tradycji Bon rozpoczął w 2007 roku. Za swojego głównego nauczyciela uważa Tenzina Wangyala Rinpocze. Pobierał też nauki od wielu innych nauczycieli Bon otrzymując wyjaśnienia (tri), przekazy (lung) i inicjacje (łang): m.in. Yongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze, Ponloba Trinley Nyimy Rinpocze, Khenpo Nyimy Dondrupa Rinpocze, Nyimy Dakpy Rinpocze i Khenpo Tenpa Yungdrunga Rinpocze.

W latach 2012-2015 był umdze (prowadzącym) grupę w Krakowie oraz działał jako członek zarządu Ligmincha Polska. W zarządzie zajmował się układaniem programu kursów i nauk w Polce. W latach 2015-2016 spędził rok w Indiach na studiach w instytucie Lishu (www.lishu.org) założonym przez Tenzina Wangyala Rinpocze, otrzymując wiele nauk, ucząc się języka tybetańskiego i kilkukrotnie odwiedzając klasztor Menri (najważniejszy klasztor tradycji Bon). W 2017 roku Tenzin Wangyal Rinpocze wyznaczył go na instruktora Ligmincha Polska. Od tego czasu jeździ po Polsce z wykładami i kursami. Prowadzi także kursy i wykłady przez internet.

Prowadzi kursy m.in. z oczyszczania karmy (praktyka z Sienla Okar), świadomego śnienia (jogi śnienia), tybetańskiej jogi ciała i oddechu (joga tsa lung), ćwiczeń oddechowych, medytacji z dźwiękiem, wprowadzenie w medytacje dzogczen (praktyka wewnętrznego schronienia), podstaw buddyzmu tybetańskiego i pracy z pięcioma żywiołami.

Jacek prowadzi również indywidualne spotkania. Więcej na ten temat tutaj.

Bierze udział w konferencjach naukowych, tłumaczy teksty i wykłady z języka angielskiego, redaguje teksty tybetańskie oraz uczy języka angielskiego i języka tybetańskiego. W latach 2012-2015 prowadził zajęcia z historii i kultury Tybetu dla studentów Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

English:

He began practicing in the Tibetan Bon tradition in 2007. He considers Tenzin Wangyal Rinpoche to be his main teacher. He has also studied with many other Bon teachers and received explanations (tri), transmissions (lung) and initiations (wang) from: Yongdzin Tenzin Namdak Rinpoche, Ponlob Trinley Nyima Rinpoche, Khenpo Nyima Dondrup Rinpoche, Nyima Dakpa Rinpoche and Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, among others.

In the years 2012-2015 he was the umze (leader) of the group in Cracow and acted as a board member of Ligmincha Poland. In the board he was in charge of arranging the program of courses and teachings in Poland. In 2015-2016 he spent a year in India studying at the Lishu Institute (www.lishu.org) founded by Tenzin Wangyal Rinpoche, receiving many teachings, learning the Tibetan language and visiting Menri Monastery (the most important monastery of the Bon tradition) several times. In 2017, Tenzin Wangyal Rinpoche appointed him as a Ligmincha Poland instructor. Since then he has been traveling around Poland with lectures and courses. He also gives courses and lectures online.

He conducts courses on cleansing karma (practice with Sienla Okar), lucid dreaming (dream yoga), Tibetan yoga of the body and breath (tsa lung), breathing exercises, meditation with sound, introduction to dzogchen meditation (practice of inner refuge), basics of Tibetan Buddhism and work with the five elements.

Jacek also conducts individual meetings. More about it here.

He participates in scientific conferences, translates texts and lectures from English, edits Tibetan texts and teaches English and Tibetan. In the years 2012-2015 he conducted classes on Tibetan history and culture for students of the Department of Comparative Civilization Studies at the Jagiellonian University.

Translate »