Kurs tummo styczeń 2022

Event details

  • piątek | 21 stycznia 2022 to niedziela | 23 stycznia 2022
  • 16:00
  • ZOOM (online)

TENZIN WANGYAL RINPOCZE
Nauki wewnętrznego ciepła i błogości Tummo

21-23 STYCZNIA 2022, KURS INTERNETOWY

Tenzin Wangyal Rinpocze jest uznanym mistrzem medytacji i autorem wielu książek na temat duchowości. Rinpocze od 30 lat naucza w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk.
Na tym kursie Rinpocze przekaże podstawowe nauki tummo (praktyki wewnętrznego ciepła i błogości). Każdy może uczestniczyć, także nowe osoby. Jest to przypomnienie nauk z lata 2021 i przygotowanie do kontynuacji kursu Tummo, która będzie miała miejsce w sierpniu 2022. Więcej informacji tutaj

Nauki i medytacja pomagają nam połączyć się z własnym sercem. Dzięki tym naukom odkrywamy w nas samych przestrzeń, otwartość i nieograniczone źródło możliwości. Poprzez połączenie się z własną esencją, naturą umysłu, możemy przekształcić swoje życie w bardziej radosne i wartościowe. Praktykowanie medytacji w codziennym życiu wzbogaca nasze relacje z innymi ludźmi, pomaga nam w bardziej kreatywny sposób podejść do swojej pracy i uczy nas jak korzystać ze naszego życia w bardziej mądry i współczujący sposób.

Program
Piątek 21 stycznia
16:00-17:15: Nauki i praktyka z Rinpocze
18:30-19:45: Nauki i praktyka z Rinpocze

Sobota i niedziela 22-23 stycznia
14:30-15:30: Praktyka z instruktorem
16:00-17:15: Nauki i praktyka z Rinpocze
18:30-19:45: Nauki i praktyka z Rinpocze

Sugerowana darowizna za kurs (można wybrać jedną z trzech opcji):
300 zł – pełna wpłata,
200 zł – ulgowa,
150 zł – dla osób w trudnej sytuacji.

Tłumaczenie: Kurs będzie po angielsku z tłumaczeniem na polski, hiszpański, rosyjski, francuski, węgierski i portugalski.

Nauki będą przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Rejestracja się już zakończyła.

 

TENZIN WANGYAL RINPOCHE
Tummo – Inner Heat and Bliss

JANUARY 21-23, 2022, ONLINE RETREAT (VIA ZOOM)

Tenzin Wangyal Rinpoche is a renowned meditation master and author of many books on spirituality. Rinpoche has been teaching for 30 years in many countries in Europe, Asia and the Americas.
On this course Rinpoche will give the basic teachings of tummo (practice of inner heat and bliss). Everyone is welcome to attend, including newcomers. This is a kind of reminder of the teachings given in summer 2021 in Wilga and preparation for the continuation of the Tummo course which will take place in August 2022. More information here https://ligmincha.pl/event/kurs-tummo-sierpien-2022/?event_date=2022-08-16

The teachings and meditation help us to connect with our own heart. Through these teachings we discover space, openness and an unlimited source of possibilities within ourselves. By connecting with our own essence, the nature of the mind, we can transform our lives to be more joyful and meaningful. Practicing meditation in our daily lives enriches our relationships with other people, helps us approach our work more creatively, and teaches us how to use our lives in a more wise and compassionate way.

Program CET time
Friday, January 21
16:00-17:15: Teachings and practice with Rinpoche
18:30-19:45: Teachings and practice with Rinpoche

Saturday and Sunday, January 22-23
14:30-15:30: Practice with instructor
16:00-17:15: Teachings and practice with Rinpoche
18:30-19:45: Teachings and practice with Rinpoche

Suggested donation for the retreat (you can choose from three options):
PLN 300 – full donation,
PLN 200 – reduced fee,
PLN 150 – for persons in a difficult situation.

How to donate?
PayPal or  Credit Card via our online shop. Please not the shop is in Polish so you need to right click on it and then „Translate into…”

Translation: The retreat will be in English with translation into Polish, Spanish, Russian, French, Hungarian and Portuguese.

Retreat will take plave via Zoom. If you don’t have Zoom, you can download and install it for free from https://www.zoom.us

The registration is ended.

 

Translate »