Kurs tummo sierpień 2022

Czas i miejsce

  • wtorek | 16 sierpnia 2022 do niedziela | 21 sierpnia 2022
  • 10:00
  • Cziamma Ling, Wilga + ONLINE

TENZIN WANGYAL RINPOCZE
Tummo – Nauki o subtelnym cieple i błogości
16-21 SIERPNIA 2022, WILGA I ONLINE

Tenzin Wangyal Rinpocze jest uznanym mistrzem medytacji i autorem wielu książek na temat duchowości. Rinpocze od 30 lat naucza w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk.
Na tym kursie Rinpocze przekaże kolejną cześć nauk tummo (praktyk subtelnego ciepła i błogości).
Nauki i medytacja pomagają nam połączyć się z własnym sercem. Dzięki tym naukom odkrywamy w nas samych przestrzeń, otwartość i nieograniczone źródło możliwości. Poprzez połączenie się z własną esencją, naturą umysłu, możemy przekształcić swoje życie w bardziej radosne i wartościowe. Praktykowanie medytacji w codziennym życiu wzbogaca nasze relacje z innymi ludźmi, pomaga nam w bardziej kreatywny sposób podejść do swojej pracy i uczy nas jak korzystać ze naszego życia w bardziej mądry i współczujący sposób.

Program 16-21 sierpnia 2022
Dokładny program zostanie podany później

Sugerowana darowizna za kurs: 450zł

Tłumaczenie: Kurs będzie po angielsku z tłumaczeniem na polski.

Miejsce: Ośrodek w Wildze i online. Więcej informacji później.

Dla osób uczestniczących online: Nauki będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Rejestracja zostanie otwarta później.

 

TENZIN WANGYAL RINPOCHE
Tummo – teachings on inner heat and bliss
AUGUST 16-21, 2022, WILGA AND ONLINE

Tenzin Wangyal Rinpoche is a renowned meditation master and author of many books on spirituality. Rinpoche has been teaching for 30 years in many countries in Europe, Asia and the Americas.
On this course Rinpoche will give another part of the tummo teachings (practices of inner heat and bliss).
The teachings and meditation help us to connect with our own heart. Through these teachings we discover within ourselves space, openness and an unlimited source of possibilities. By connecting with our own essence, the nature of the mind, we can transform our lives to be more joyful and valuable. Practicing meditation in our daily lives enriches our relationships with other people, helps us approach our work in a more creative way, and teaches us how to use our lives in a more wise and compassionate way.

Program August 16-21, 2022
The exact program will be announced later

Suggested donation for the course: 450 PLN

Translation: The course will be in English with translation into Polish and other languages.

Location: Center in Wilga and online. More information later.

For those participating online: teaching will be via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://www.zoom.us

Registration will open later.

Translate »