Ponlob Tsangpa Rinpocze: Nauki dzogczen

Event details

  • czwartek | 23 czerwca 2022 to niedziela | 26 czerwca 2022
  • 10:00
  • Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska.

Nauki Dzogczen

Ponlob Tsangpa Rinpocze
23-26 czerwca 2022, Wilga
Kurs nie będzie transmitowany przez internet

Dzogczen (wielka doskonałość) jest uważany za najwyższą naukę i praktykę buddyzmu tybetańskiego. Jej podstawowym założeniem jest to, że rzeczywistość, w tym jednostka, jest już kompletna i doskonała, że niczego nie trzeba przekształcać (jak w tantrze) ani się wyrzekać (jak w sutrze), a jedynie rozpoznać to, czym naprawdę jest. Zasadniczą praktyką dzogczen jest samowyzwolenie; pozwolenie, aby wszystko, co pojawia się w doświadczeniu, istniało takie, jakie jest, bez rozwijania przez umysł konceptualny, bez chwytania czy niechęci.

Ponlob Tsangpa Rinpocze jest głównym nauczycielem w klasztorze Triten Norbutse w Katmandu. Podczas odosobnienia Rinpocze będzie nauczał praktyki Trekczie na podstawie tekstu Kusum Rangshar. Będziemy praktykować według szczegółowych instrukcji próbując osiągnąć cel jakim jest osiągnięcie stabilności w doświadczeniu naturalnego stanu.

Nauki po tybetańsku z tłumaczeniem na angielski i polski.

Program:
23-25 czerwca
10-11.30 sesja 1
12-13 sesja 2
15-16.30 sesja 3
17-18 sesja 4

26 czerwca
10-11.30 sesja 1
12-13 sesja 2

Sugerowana darowizna: 300zł za cały kurs (w tej kwocie nie ma noclegu i wyżywienia).

Adres: Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska.

Zapisy na noclegi w Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Rejestracja 🔽

 

 

Dzogchen teachings

Ponlob Tsangpa Rinpoche
23-26 June 2022, Wilga, Poland
This retreat will not be streamed online

Dzogchen (the great perfection) is considered the highest teaching and practice in Tibetan Buddhism. Its fundamental tenet is that reality, including the individual, is already complete and perfect, that nothing needs to be transformed (as in tantra) or renounced (as in sutra) but only recognized for what it truly is. The essential dzogchen practice is self-liberation; allowing all that arises in experience to exist just as it is, without elaboration by the conceptual mind, without grasping or aversion.

Ponlob Tsangpa Rinpoche is the head teacher at Triten Norbutse Monastery in Kathmandu. During the retreat, Rinpoche will teach the Trekcho practice based on text of the Kusum Rangshar. We will practice following detailed instructions trying to achieve the goal of stability in the experience of the natural state.

Teachings in Tibetan with translation into English and Polish.

Program:
23-25 June
10-11.30 session 1
12-13 session 2
15-16.30 session 3
17-18 session 4

26 June
10-11.30 session 1
12-13 session 2

Suggested donation: 300 PLN for the whole course (this amount does not include accommodation and meals).

Address: Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland.

Registration for accommodation at Chamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Translate »