Ngondro online dr. Sangmo Yangri June

Event details

 • niedziela | 2 czerwca 2024 to niedziela | 30 czerwca 2024
 • Cały dzień

Praktyki wstępne Ngondro z Przekazu Doświadczenia z Zhang Zhung – Czerwiec

dr Sangmo Yangri

on-line w każdą niedzielę o 15.00 – 16.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs praktyk wstępnych Ngondro, które poprowadzi wyjątkowa nauczycielka Sangmo Yangri. Ngondro to baza, podstawa, fundament dla dalszej praktyki. Są nazywane praktykami wstępnymi, ale wielu mistrzów i nauczycieli wykonuje je przez całe życie. Chcemy by te spotkania i ta grupa miała trochę inny charakter niż klasyczny kurs.

Po pierwsze do wyjaśnień i nauk chcemy dołączyć dużą ilość praktyki. Chcemy praktykować zarówno na wspólnych, cotygodniowych spotkaniach, jak i indywidualnie pomiędzy nimi.

Chcemy też, aby ta grupa poprzez wspólną praktykę i cotygodniowe spotkania stała się pomostem do integracji i przyjaźni pomiędzy praktykującymi Yungdrung Bon na całym świecie. Dzięki tak silnej, współczującej i pełnej wiedzy nauczycielce jest to cel jak najbardziej możliwy do osiągnięcia.

Dla tych, którzy będą mieli dodatkowe pytania, potrzebę uzyskania głębszych wyjaśnień Sangmo Yangri oferuje swój czas i możliwość spotkań indywidualnych.

 

Kurs odbędzie się poprzez platformę ZOOM.

Spotkania będą odbywać się w każdą niedzielę o godzinie 15:00 CET

Kurs planowany jest wstępnie na rok.

Koszt miesięczny 100 zł.

Spotkania będą nagrywane.

Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań i tekstów umieszczanych na dropboxie.

 

Formularz poniżej pozwala zapisać się na zajęcia w czerwcu. Zapisując się w trakcie można skorzystać na żywo z pozostałych zajęć w miesiącu i obejrzeć nagrania z tych, które się już odbyły.

Zapisy na maj: tutaj

Zapisy na lipiec: tutaj

Pytania: info@ligmincha.pl

Zapraszamy zarówno zaawansowanych praktykujących jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z praktyką Yungdrung Bon.

Istnieje również możliwość indywidualnych spotkań z nauczycielką.

Będziemy korzystać z książki Ngondro (>>>zamów w naszym sklepie), nauki wstępne z Przekazu Doświadczenia Zhang Zhung według podręcznika (phyag khrid) Dru Gyalwa Yungdrunga.

Książka Ngondro

Praktyki ngondro dzielą się na trzy zestawy po trzy, czyli łącznie dziewięć praktyk.

Celem pierwszego zestawu jest poskromienie umysłu poprzez trzy podstawowe praktyki:

• otwarcie serca przez guru jogę,
• kontemplację nietrwałości,
• wyznanie niewłaściwych czynów.

Celem drugiego zestawu jest oczyszczenie praktykującego poprzez trzy zwykłe, czy też ogólne praktyki:

• rozwijanie bodhicitty,
• przyjęcie schronienia i wykonanie pokłonów,
• ofiarowanie mandali.

Celem trzeciego zestawu jest doskonalenie umysłu poprzez trzy głębokie, czy też niezwykłe praktyki:

• oczyszczenie przez mantrę,
• ofiarowanie iluzorycznego ciała jako tshog,
• modlitwę aspiracji.

Nagromadzenie

Dziewięć praktyk składających się na ngondro wykonujemy aż do nagromadzenia stu tysięcy powtórzeń każdej z nich. Mogą one zostać nagromadzone w czasie formalnych sesji medytacji – mantry i modlitwy można gromadzić recytując je także w ciągu dnia.

Dziewięć praktyk, których powtórzenia gromadzimy to:

1. Modlitwa Guru Jogi (La Me Nal Dzior)
2. Mantra Stusylabowa (Jik Dzia)
3. Wielka Mantra (Ma Tri)
4. Modlitwa bodhicitty (Sem Kje)
5. Modlitwa Schronienia (Kjam Dro)
6. Pokłony
7. Ofiarowanie mandali
8. Mantra Du Tri Su
9. Mantra Sa Le Ły

Biografia

Sangmo Yangri jest nauczycielką i tłumaczką, a także pierwszą Tybetanką, która uzyskała tytuł doktora tybetańskiej filozofii Bön. Jest laureatką stypendium Jwaharlal Nehru Memorial Fund, a w 2013 r. zdobyła Nagrodę Premiera przyznawaną przez tybetański rząd na uchodźstwie w Indiach.

Po ukończeniu doktoratu Jego Świątobliwość, 33. Menri Trizin, Lungtok Tenpe Nyima Rinpocze poprosił ją o nauczanie w szkole dialektycznej w klasztorze Redna Menling w Dolanji. Od 2015 roku naucza zachodnich studentów tradycji Bön w Instytucie Lishu, niedaleko Dehradun w Indiach. Tłumaczyła również nauczycieli z Instytutu Lishu i klasztoru Menri z tybetańskiego na angielski.

Pierwszą książką Sangmo w języku angielskim jest Escape from Darkness: Duchowa podróż córki Buddy Tonpy Shenraba Miwo, Shenzy Nechung – tłumaczenie rozdziału biografii Buddy Shenraba Miwo.  Przetłumaczyła również na język angielski Zhang Zhung Nyengyud Ngondro. Praktyki wstępne do dzogczen według ustnego przekazu Zhangzhung z tybetańskich nauk PonlobTsangpy Tenzina Rinpocze dla Shenten Dargye Ling we Francji. Zredagowała również Komentarz do Trzech Ozdób Poezji Paldena Tsultrima.

Sangmo mieszka w regionie Himachal Pradesh w Indiach wraz z mężem i dwójką dzieci.

 

The Ngondro Practice from the Experiential Transmission of Zhang Zhung

dr Sangmo Yangri

on-line every Sunday at 3.00 – 4.00 p.m. CET

We have great pleasure to invite anyone interested to attend the Ngondro introductory practice course, which will be led by exceptional teacher Sangmo Yangri. Ngondro is the base and the foundation for further practice. They are called introductory practices, but many masters and teachers perform them throughout their lives. We want these meetings and this group to have a slightly different character than the classical course.

First of all, to the explanations and teachings we want to include a large amount of practice. We want to practice weekly at the meetings and individually in between.

We also want this group, through joint practice and weekly meetings, to become a bridge to integration and friendship among Yungdrung Bon practitioners around the world. With such a strong, compassionate and knowledgeable teacher, this is a goal possible to achieve.

For those with additional questions, the need for deeper clarification, Sangmo Yangri offers her time and the opportunity for personal meetings.

The course will be held through the ZOOM platform.

Meetings will be held every Sunday at 3.00 p.m. CET

The course is planned for one year.

Monthly cost of 25 EUR.

The meetings will be recorded.

The form below allows to register for the meetings in June. Registering in the middle of the month you gain access to the the recordings of the meetings which already happened and you can take part in the remaining meetings.

registration for May: here

registration for July: here

Questions: info@ligmincha.pl

 

Participants will have access to recordings and texts posted on dropbox.

We invite both advanced practitioners and those who are just beginers.

There is a possibility of individual meetings with the teacher.

 

We will be using the book THE NGÖNDRO PRACTICE FROM THE THE EXPERIENTIAL TRANSMISSION OF ZHANG ZHUNG

The goal of the first set is to tame the mind through three basic practices:

 • opening the heart through Guru Yoga Prayer,
 • contemplation of impermanence,
 • confession of wrong actions.

The purpose of the second set is to purify the practitioner through three ordinary, or general, practices:

 • developing Bodhicitta,
 • taking refuge and performing prostrations,
 • mandala offering.

The purpose of the third set is to refine the mind through three profound, or extraordinary, practices:

 • purification through mantra,
 • offering the illusory body as tshog,
 • aspiration prayer.

Accumulations

Within the nine practices of the ngöndro there are nine accumulations, each comprised of 100,000 repetitions. These repetitions may be accumulated during formal meditation sessions, and the mantras and prayers may also be accumulated by reciting them throughout the day.

The nine to accumulate are:

Guru Yoga Prayer Hundred Syllable Mantra Great Mantra
Bodhicitta Prayer
Refuge Prayer Prostrations
Mandala Offering
A Kar A Mé Mantra
Sa Lé Ö Mantra

Biography

Sangmo Yangri, Ph.D is a scholar, teacher, and translator, and the first Tibetan woman to receive a Ph.D In Tibetan Bon philosophy studies. A recipient of the Jwaharlal Nehru Memorial Fund grant, she won the Prime Minister Award from the Tibetan Government in Exile in India in 2013.

After completing her PhD, His Holiness, the 33rd Menri Trizin, Lungtok Tenpe Nyima Rinpoche asked her to teach at the dialectic school within the Redna Menling Nunnery in Dolanji. Since 2015, she has taught western students the Bön tradition at Lishu Institute, near Dehradun, India. She has also translated teachers from Lishu Institute and Menri Monastery from Tibetan to English.

Sangmo’s first book in English is Escape from Darkness: The spiritual journey of the Buddha Tonpa Shenrab Miwo’s daughter Shenza Nechung; a translation of a chapter of the biography of Buddha Shenrab Miwo.  She has also translated the Zhang Zhung Nyengyud Ngondro, or The Preliminary Practices to Dzogchen According to the Oral Transmission of Zhangzhung from the Tibetan teaching’s of PonlobTsangpa Tenzin Rinpoche for Shenten Dargye Ling, in France, into English. She also edited Palden Tsultrim’s “A Commentary on the Three Ornaments of Poetry”.

Sangmo lives in the Himachal Pradesh region of India with her husband and two children.

Video invitation

Translate »