Biografia / biography:
Geshe Sherab Palzin urodziła się w 1982 roku w regionie Kham w Tybecie. Jej ojciec nazywa się Lhadong Namkha, a matka Beza Jamchen Gyalmo. Wychowała się w domu wuja, żyła prostym dzieciństwem, ucząc się czytać, pisać i recytować teksty duchowe. W wieku 13 lat wraz ze swoim wujem Wangczugiem pobierała nauki Nyndro, Ngoszi i Poła od Ragshi Tokden Drime Yungdrung Rinpocze.
W 2000 roku wstąpiła do klasztoru Khyungpo Ritse Druk i otrzymała od Drubczen Namkha Gyaltsena Rinpocze śluby nowicjuszki. Nadano jej imię Sherab Palzin. Pod przewodnictwem urzeczywistnionego mistrza Drubczena Namkha Gyaltsena Rinpocze, praktykowała nyndro, ngoszi, poła oraz ukończyła tradycyjne 49-dniowe odosobnienie w ciemności. Otrzymała od tego mistrza kilka cennych inicjacji, przekazów i nauk. W tym samym czasie otrzymała od Tsukphu Rinpocze nauki dzogczen, napisane przez Shardza Taszi Gyaltsena Rinpocze.
W wieku 21 lat Sherab Palzin udała się na pielgrzymkę do świętej góry Kongpo Bonri ze swoim wujem i matką. W latach 2001-2004 otrzymała instrukcje do Kalung Gyatso (tekst nyndro napisany przez Shardzę Rinpocze), od Lamy Gyatso Norbu Rinpocze, głowy klasztoru Khyungpo Tengchen. W tym czasie odbyła 100-dniowe odosobnienie Tsa Lung, kolejne 49-dniowe odosobnienie w ciemności i praktykę sześciu loka.
W 2005 roku Sherab Palzin odbyła trudną podróż z Tybetu do Nepalu przez Himalaje. Dotarła do Nepalu i spotkała Jego Eminencję Yongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze. Śluby nowicjusza otrzymała od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze w dzień pełni 9 tybetańskiego miesiąca (kalendarz Hor). Nadano jej imię Tenzin Lhamo.
Otrzymała nauki od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze na temat przekazu doświadczenia Zhang Zhung, Dzogczen Yetri Thasel, praktyki odosobnienia w ciemności, linii winaji w tradycji Bon oraz Sang-don Nam-dzie (tekst tantryczny). Otrzymała również inicjacje Khandro Kalpa Zangmo, Phurpa Tse-Drub, Mawe Senge, Nyam-Me La-Drub, Drenpa Namkhi i Sherap Chammy od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze. Otrzymała instrukcje do czterech głównych tekstach dzogczen (Drakpa Korsum, Gabpa Gukor, Yetri Thasel i Kagyu Korszi (Zhang Zhung Nyen Gyu)) od Drubdry Khenpo Tsultrim Tenzina Rinpocze.
24 lutego 2009 Sherab Palzin otrzymała od Jego Świątobliwości 33. Menri Trizina Lungtoka Tenpai Nyimy Rinpocze i Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze w klasztorze Triten Norbutse w Nepalu pełne 360 ślubów mniszki i imię Sherab Yeshe Palzin. W 2010 roku, 9 dnia 10 miesiąca kalendarza tybetańskiego Hor, przybyła do klasztoru Menri w Indiach, a miesiąc później wstąpiła do Szkoły Dialektycznej Bon w klasztorze Redna Menling (niedaleko klasztoru Menri).
29 marca 2013 r. zdała pełny egzamin ustny z recytacji najważniejszych tekstów dotyczących rytuałów napisanych przez Nyima Tenzina Rinpocze (23. opata klasztoru Menri) przed Jego Świątobliwością 33. Menri Trizinem Rinpocze i Menri Loponem Trinley Nyimą Rinpocze. Menri Trizin Rinpocze powiedział: „Jesteś pierwszą spośród mniszek, która zdała egzamin ustny z recytacji w tym miejscu.” I dał jej żółty duchowy kapelusz (tse-zha) i bardzo ją chwalił. Sherab Palzin otrzymała inicjacje zewnętrznych cykli tantry oraz inicjacje Mawe Senge, Tsedrub oraz ustny przekaz Zhang Zhung od Jego Świątobliwości 33. Menri Trizina Rinpocze.
W 2019 roku otrzymała kilka inicjacji zewnętrznych i wewnętrznych cykli tantrycznych od Jego Eminencji Yongdzina Rinpocze i Khenpo Tenpa Yungdrunga Rinpocze w klasztorze Triten Norbutse. Otrzymała nauki dzogczen od Jego Świątobliwości 34. Menri Trizina, Dawy Dhargye Rinpocze oraz nauki Nyndro i Poła od Jego Eminencji Menri Lopona Trinley Nyimy Rinpocze. Sherab Palzin studiowała dzogczen, tantrę i sutrę oraz wszystkie 10 tradycyjnych nauk o Bon w klasztorze Redna Menling przez 13 lat. Po 13 latach studiów uzyskała stopień Gesze 11 marca 2022 roku.

Geshema Sherab Palzin was born in 1982 in the Kham region of Tibet. Her father’s name is Lha-dong Namkha and her mother’s name is Be-za Jamchen Gyalmo. Raised in her uncle’s house, she lived a simple nomadic childhood while learning to read, write and recite spiritual texts. At the age of 13, she received teachings about Ngöndro, Ngozhi and Phowa from Ragshi Tokden Drimed Yungdrung Rinpoche along with her uncle Wangchug.
In 2000, at the age of 19, she entered Khyungpo Ri Tse Druk Monastery and received the women’s novice vows from Drubchen Namkha Gyaltsen Rinpoche. She was given the name Sherab Palzin. Under the guidance of the realized Master Drubchen Namkha Gyaltsen Rinpoche, she practiced Ngöndro, Ngozhi and Phowa and twice completed a traditional 49-day dark retreat. She received several valuable empowerments, transmissions and teachings from this master. At the same time, she received from Tsukphud Rinpoche the Dzogchen teaching on mind, written by Shardza Tashi Gyaltsen Rinpoche.
At the age of 21, Sherab Palzin went on a pilgrimage to the holy mountain Kongpo Bonri with her uncle and mother. From 2001 to 2004 she received instruction in Kalung Gyatso, the Ngöndro text of Shardza Rinpoche, from Lama Gyatso Norbu Rinpoche, the head of Khyungpo Tengchen Monastery. During this time she did a 100-day Tsa Lung retreat, another 49-day dark retreat, and the practice of the six lokas.
In 2005, at the age of 24, Sherab Palzin made the arduous journey from Tibet to Nepal through the Himalayan region. She reached Nepal and met His Eminence Menri Lopon Yongdzin Tenzin Namdak Rinpoche. She received the novice vows from His Eminence Yongdzin Rinpoche on the full moon day of the 9th Tibetan month (Hor calendar). She was given the name Tenzin Lhamo.
She received teachings from His Eminence Yongdzin Rinpoche on Zhang Zhung experiential transmission, Dzogchen Ye-tri Tha-sel, dark retreat practice, the Vinaya lineage in the Bon tradition, and Sang-don Nam-jed (a tantra text). She also received Khandro Kalpa Zangmo, Phurpa Tse-Drub, Ma-Seng, Nyam-Med La-Drub, Drenpa and Sherap Chamma empowerments from His Eminence Yongdzin Rinpoche. She received instruction in the four main Dzogchen texts (Dzogchen Drakpa Korsum, Gabpa Gukor, Yetri Thasel and Kagyud Korzhi) from Drubdra Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpoche.
On February 24, 2009, Sherab Palzin received the full 360 nuns’ vows and the name of Sherab Yeshe Palzin from His Holiness the 33rd Menri Trizin, Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche, and His Eminence Yongdzin Rinpoche at Triten Norbutse Monastery in Nepal. In 2010, on the 9th day of the 10th month of the Tibetan Hor calendar, she arrived at Menri Monastery in India and a month later entered the Bön Dialectics School at Redna Menling Nunnery near Menri Monastery recorded.
On March 29, 2013, at the residence of Menri Trizin Rinpoche, she passed a full oral recitation exam on the core text of the rites written by Kunkhen Nyima Tenzin (23rd Abbot of Menri Monastery) before His Holiness the 33rd Menri Trizin Rinpoche and Menri Lopon Trinley Nyima Rinpoche Bon logic. The 33rd Menri Trizin Rinpoche said, „You are the first among the nuns to take the oral recitation exam in this residence.” And he gave her the yellow spiritual hat (tse-zha) and praised her highly. Sherab Palzin received the full empowerments of the outer cycles of tantra and the empowerments of Ma-we Senghe, Tse-drub, the oral transmission of Zhang Zhung from His Holiness 33rd Menri Trizin Rinpoche.
In 2019 she received several valuable empowerments of outer and inner tantra cycles from His Eminence Yongdzin Rinpoche and Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche at Triten Norbutse Monastery. She received Dzogchen teachings from His Holiness the 34th Menri Trizin, Dawa Dhargyal Rinpoche, and Ngondro and Phowa teachings from His Eminence Menri Lopon Trinley Nyima Rinpoche. Sherab Palzin studied Dzogchen, Tantra and Sutra and all other 10 traditional Bon sciences at Redna Menling Nunnery for 13 years. After 13 years of study, she received the Geshe degree on March 11, 2022.