brak komentarzy

Wsparcie remontu świątyni Tashi Namgyal

W odległej wiosce Tashi Namar w Vicher, Dolpo, znajdują się starożytne ruiny klasycznego tybetańskiego klasztoru Bon o nazwie Sergon. Zgodnie z ustną tradycją, historia tego klasztoru sięga kilkaset lat wstecz. Około stu lat temu w pobliżu tych ruin, aby kontynuować i pielęgnować rdzenną religię Tybetu Yungdrung Dradul założył Tashi Namgyal Gonpa.


W 2022 roku lokalni ngakpowie, lamowie i osoby świeckie połączyli siły, aby zebrać fundusze na odbudowę i renowację gonpy. Ich głównym celem była ochrona malowideł ściennych, thangek, posągów, świętych pism i ołtarzy przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Odbudowa gonpy wymagała podróży do miejsc odległych o dwa dni drogi, by zebrać kamienie i drewno, które następnie transportowano jakami, co było trudnym zadaniem dla zwierząt. Na wsparcie tego szlachetnego przedsięwzięcia lokalni Geshe i Lamowie przekazali fundusze z własnych środków oraz zbierali pieniądze od przyjaciół.
Ponadto częściowy sponsoring zapewnił Komitet Promocji Filozofii Buddyjskiej i Rozwoju Klasztorów, podlegający Ministerstwu Spraw Federalnych i Rozwoju Lokalnego rządu Nepalu. Dzięki temu wsparciu mnisi byli w stanie wznieść dwupiętrowy budynek po prawej stronie starego klasztoru Tashi Namgyal Gonpa.
Mieszkańcy wioski zgłosili się na ochotnika do nadzorowania i monitorowania budowy, ale konieczne było zatrudnienie wykwalifikowanych robotników z innych wiosek. Obecnie toboty są wstrzymane ze względu na brak funduszy. Po lewej stronie Tashi Namgyal Gonpa planujemy zbudować dom Koła Dharmy z kuchnią. Po prawej stronie mają powstać trzy stupy. Ta nowa gonpa zapewni mieszkańcom wioski miejsce, w którym będą mogli organizować spotkania, duże pudże i uroczystości, obchodzić święte festiwale, medytować i modlić się lub po prostu okrążać Gonpę.


  Jednakże koszt materiałów budowlanych w okolicy wzrósł ponad dwukrotnie, a warunki panujące po pandemii Covid przyczyniają się do dalszego pogorszenia sytuacji.
  Zwracamy się do przyjaciół i darczyńców o pomoc i wsparcie na rzecz ocalenia starożytnej tradycji tybetańskiego Bon i buddyzmu.
  Prosimy o przyczynienie się do ocalenia starożytnego obiektu poprzez przekazanie darowizny na rzecz organizacji Ligmincha Polska za pośrednictwem strony internetowej https://ligmincha.pl/polska/darowizny/
  W opisie darowizny prosimy napisać: Darowizna klasztor Dolpo.

  In the remote village of Tashi Namar in Vicher, Dolpo, there are the ancient ruins of a classical Tibetan Bon gonpa called Sergon Monastery. According to oral tradition, this monastery dates back several hundred years. Yungdrung Dradul founded Tashi Namgyal Gonpa near these ruins about 100 years ago to continue and protect Tibet’s indigenous religion.
  In 2022, local ngakpas, lamas and lay people joined forces to raise funds for the reconstruction and restoration of the gonpa. Their main aim was to protect the murals, thangkas, statues, sacred writings and altars from damage caused by humidity and weather. Restoring the gonpa involved travelling to distant places for two days to collect stones and wood, which were then transported by yak, making it challenging for the animals. Local Geshes and Lamas contributed funds from their own resources and raised money from friends to support this noble endeavour.
  In addition, the Buddhist Philosophy Promotion and Monastery Development Committee, under the Ministry of Federal Affairs and Local Development of the Government of Nepal, provided partial sponsorship. With this support, the monks were able to construct a two-storey building to the right of the old Tashi Namgyal Gonpa.
  Villagers volunteered to supervise and monitor the construction, but skilled workers had to be recruited from other villages. The construction is now on hold due to lack of funds. On the left side of Tashi Namgyal Gonpa, we plan to build a Dharma Wheel house with a kitchen. Three stupas need to be built on the right side. This new gonpa will provide access for the villagers to hold meetings, large pujas and celebrations, celebrate holy festivals, meditate and pray, or simply circumambulate the Gonpa.
  However, the cost of building materials in the neighbouring countryside has more than doubled. At the same time, the post-Covid conditions have further exacerbated the situation.
  We are reaching out to friends and donors for help and support to preserve the ancient tradition of Tibetan Bon and Buddhism.
  Please contribute to preserving the ancient site by donating to the organisation Ligmincha Poland on the website https://ligmincha.pl/polska/darowizny/
  In the description of the donation pleas write: Donation monastery Dolpo

  Translate »