brak komentarzy

Podsumowanie 2022 w Cziamma Ling

PL (ENG below)
Podsumowanie roku 2022 w Cziamma Ling

Mamy za sobą piękny rok, w którym całkiem sporo rzeczy daliśmy radę zrobić.

Początek roku przyniósł wichurę, która przewróciła część sosen na terenie ośrodka.
W związku z tym oczyściliśmy 75 drzew z suchych gałęzi i wybudowaliśmy drewutnię, gdzie składujemy drewno. 40 powalonych drzew zostało przerobione na deski przez mobilny tartak.
Dziękujemy tym, którzy pomogli nam sfinansować wynajem tartaku i tym, którzy pomagali przy fizycznych pracach z drewnem.

Od pierwszych dni obecności w ośrodku zajęliśmy się socjalizacją Barego. Z myślą o nim powstało też ogrodzenie wokół domku gospodarzy, dzięki któremu mógł oswajać się z obecnością ludzi w komfortowych warunkach i swobodnie się poruszać, w bezpieczny dla niego i odwiedzających nas gości sposób.

Latem zorganizowaliśmy wakacje dla dzieci z Ukrainy - był to wspaniały czas.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe, które posłużyło zapewnieniu wszystkich potrzeb naszych gości.

Posprzątaliśmy magazyny i wywieźliśmy tony śmieci - mamy teraz przestrzeń nan nowe działania zarówno na poziomie metaforycznym jak i całkiem dosłownym.

Najważniejszym projektem w tym roku była modernizacja infrastruktury wodnej.
Mamy zupełnie czystą, bezbarwną i przezroczystą wodę w kranach! Wymieniliśmy wszystkie rury, wraz z nitką główną, mamy drożne szamba i zrobiliśmy odwierty dwóch nowych studni. Wyremontowaliśmy hydrofornie ocieplając ja i wymieniając zbiorniki hydroforowe na nowe, wraz z wymianą wszystkich starych rur,zamontowaliśmy też dwie nowe pompy,dzięki czemu mamy teraz czystą wodę płynąca bezpośrednio ze źródła. Ostatnie prace wykonywaliśmy już w śniegu.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, w szczególności z sangi międzynarodowej, dzięki którym daliśmy radę zrealizować ten kosztowny, ale konieczny projekt.
Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni lokalnym robotnikom, bez których zaangażowania nie udało by się ukończyć żadnych z prac remontowych na terenie ośrodka.

Dziękujemy też Gesze Gyatso, naszemu lamie rezydentowi, za wspieranie nas swoją mądrością i zaangażowanie w techniczne aspekty prowadzenia ośrodka.

Co najważniejsze, w tym roku gościliśmy w Cziamma Ling wielu wspaniałych nauczycieli z tradycji Yungdrung Bon, którzy udzielili nam wielu cennych nauk i planują odwiedzić nas ponownie. To naprawdę wielkie szczęście.

Z nowym rokiem życzymy sobie i wam, którzy odwiedzając Cziamma Ling tworzycie jego niesamowitą atmosferę, byśmy mieli okazję spotykać się jak najczęściej!

Oby nauki Yungdrung Bon się rozpowszechniały, obyśmy bezwysiłkowo przynosili pożytek wszystkim czującym istotom i oby wszelkie przeszkody na ścieżce rozpuściły się w rozległej przestrzeni nieba!

ENG
Summary of the year 2022 in Chamma Ling

We have behind us a beautiful year, in which we managed to acomplish quite a lot.

The beggining of the year brought us a windstorm that felled some of the pine trees in the center.
Because of that we cleared 75 trees from dry branches and build a woodshed where we keep all the wood. 40 fallen trees were made into the planks with the help of the mobile sawmill.
We want to thank all people, who helped us finace renting of the sawmill and who helped in all physical work with wood.

Right from the first days of our stay in Chamma Ling we started to work on the sociallisation of Bary, our center's guard dog. With him in mind we build the fence around the caretakers house, thanks to which he could get used to presence of people in comfrotable cicumstances and move freely, in a save for him and for the visitors of the center, manner.

During summer we organized the holidays for the children from Ukraine - it was wonderfull time.
We are gratefull to all donors, beacuse of whom we could provide all the needs of our guests.

We cleaned all the storehouses and get rid of tons of trash. We have now space both on the metaphoricall and literal level for new activities.

The most important project this year was the modernization of the water infrastructure.
We have clean, completely transparet and colorless water in taps now! We changed all the old pipes, including main ones, we have completely unobstarcted septic tanks and we drilled two new wells. We renovated hydrophore building insulating it and changing the hydrophores for the new ones, exchanging all the pipes and istalling two new pumps. Thanks to all of that we have now clear water directly from the spring. We finished the last works during snowfalls.
Huge thank you to all of the donors, especially from the international sangha, who made this really expansive, but necessary, project possible.
We are also incredibley gratefull to local workers, without whose commintment we couldn't finish all the renovations in the center.

We want to say thank you also to our lama resident, Geshe Gyatso, for supporting us with his wisdom and for his engagement in the technical aspects of running the center.

What is the most important, this year hosted many great Yungdrung Bon teachers, who gave us invaluable teachings and who plann to visit us again. We are very fortunate.

With the beggining of new year we want to wih both ourselves, and you, all who visit Chamma Ling creating its amazing atmosphere, to have as many occasions to meet as possible!

May the Yungdrung Bon teachings spread, may we efortrlessly bring a merit to all sentient beings and may all the obstacles on path dissolve in the vast space of the sky.

Translate »